Medborgarförslag 2015

 • Att Mörbylånga kommun ansöker om en mätare för soltimmar, som bör uppsättas på södra Öland
  Datum: 2015-01-12
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (KS 2015-11-03, § 240)
 • Öppna brunnar för tömning av gråvatten och fyllning av färskvatten för husbilar vid avloppsverken eller vid återvinningscentralerna
  Datum: 2015-02-09
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att det för tillfället inte finns någon bra plats ur miljö- och sanitetssynpunkt, där boende inte skulle störas av lukt eller trafik. Påfyllnad av färskvatten måste vara geografiskt avskilt från spillvattnet. Däremot pågår en sammanställning via Ölands kommunalförbund över vilka ställplatser som finns i båda Ölandskommunerna och vilken service de kan erbjuda. Kommunen kommer också att se över möjligheten till tömning av gråvatten i Färjestadsområdet. (KS 2016-03-01, 46)
 • Att Mörbylånga kommun anlägger en markerad motionsslinga för längdsimning mellan badplatsen i Färjestadens hamn och söderut
  Datum: 2015-02-10
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (KS 2015-12-08, § 272) 
 • Rastgårdar för hundar i Färjestaden
  Datum: 2015-03-12
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att hänvisa till att kommunen ska sammankalla till ett möte för hundägare för att se om intresse finns för en hundrastgård i Färjestaden. (KS 2016-03-01, § 47)
 • Renovering av landriktmärket som finns norr om brofästet
  Datum: 2015-03-24
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget eftersom ansvaret inte ligger på kommunen och överlämnar medborgarförslaget till markägaren för kännedom. (KS 2015-11-03, § 239)
 • Önskemål om en landförankrad ramp för att ta sig ner eller upp från vattnet vid balken norra viken
  Datum: 2015-03-27
  Status: Anmäld på kommunfullmäktige 2015-04-21.
 • Lördagsöppet på fritidsgården i Mörbylånga
  Datum: 2015-04-10
  Svar: Frågan har behandlats i utredningen om fritidsgårdsverksamheten i kommunen. I förslaget till ny organisation föreslås att fritidsgården Zokker har öppet på lördagar. Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (KS 2015-09-08, § 187)
 • Genomfart för bil förbi Bredingestrand till parkerings- och rastplatsen vid Klovenhall samt borttagande av förbudsskyltar på allmänning
  Datum: 2015-04-15
  Status: Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för en grundligare genomgång. (KS 2016-04-05, § 66)
 • Fartgupp samt chikaner på vägen genom Kyrkbyn i Mörbylånga
  Datum: 2015-05-06
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att vägen inte är kommunal. Kommunen skickar ärendet vidare till Trafikverket, eftersom det är Trafikverket och inte kommunen som ansvarar för gatan. (KS 2015-09-08, § 185)
 • Övergångsställe med fartgupp på Fågelvägen i Mörbylånga mellan cykelbanorna för en säker övergång
  Datum: 2015-05-06
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget. (KS 2015-09-08, § 186)
 • Farthinder längs Enbärsvägen i Algutsrum för att få ner hastigheten
  Datum: 2015-06-09
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att ge förvaltningen i uppdrag att utreda trafiksituationen på Enbärsvägen. (KS 2016-02-02, § 24)
 • Farthinder längs Enbärsvägen nära fotbollsplanen i Algutsrum
  Datum: 2015-06-09
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att ge förvaltningen i uppdrag att utreda trafiksituationen på Enbärsvägen. (KS 2016-02-02, § 25)
 • Kommunens medverkan för hastighetssänkning och hastighetskameror på Ölandsbron
  Datum: 2015-09-04
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kommunen tar kontakt med Trafikverket angående trafiksituationen på dessa vägar. (KS 2016-02-02, § 23)
 • Förslag på namnbyten av några gator i köpingen, Mörbylånga
  Datum: 2015-09-18
  Svar: Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig negativa till förslaget till byte av gatunamn i Köpingen i Mörbylånga, eftersom så många berörs av ändringen. Namnförslagen ska dock tas i åtanke vid framtida namnsättningar i Köpingen. (MOB 2016-01-21, § 18)
 • Bygg ut badbryggan i Kalvhagen
  Datum: 2015-09-18
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att hänvisa till översynen av kommunens frilufsbad som pågår, som får visa vilka investeringar som ska göras. (KS 2016-04-05, § 67)
 • Att man stänger av norra delen av Karlevi Mjölnarväg där den möter väg 136
  Datum: 2015-09-30
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att Mörbylånga kommun inte är väghållare utan att det är Trafikverket som ska kontaktas. (KS 2016-05-03, 99)
 • Medverka till att uppföra utrymmen/företagshotell för placering av arbetsfordon under tak
  Datum: 2015-10-05
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kommunen inte kan bekosta en sådan verksamhet som bör genomföras av privata aktörer. Kommunen kan vägleda och hjälpa till med att hitta kommunal mark till försäljning. Mörbylånga Fastighets AB ska titta på om de kan göra något i frågan. (KS 2016-03-01, § 48)
 • Anlägg trottoar längs med hela Järnvägsgatan
  Datum: 2015-10-07
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kommunen under 2017 ska färdigställa en gång- och cykelväg längs den aktuella gatan. (KS 2016-03-01, § 49)
 • Hinderbana med anslutning till motionsspåret i Mörbylånga
  Datum: 2015-10-12
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget, vilket innebär att fyra träningsstationer kommer att byggas. (KS 2016-04-05, § 68)
 • Att man sätter upp en cykelramp i närheten av Zokker
  Datum: 2015-10-14
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att förändring ska göras på befintlig ramp som gör det möjligt att använda rampen både för cykel- och skateboard. (KS 2016-09-06, § 196)
 • Nya lekredskap på Alunskolans skolgård
  Datum: 2015-10-23
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att hänvisa till handlingsplanen "Projekt utemiljö", där det framgår att Alunskolans utemiljö kommer att ses över under våren. (KS 2016-04-05, § 69)
 • Behåll och utöka busslinje 103
  Datum: 2015-10-29
  Svar: Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat då ärendet är överlämnat till Kalmar länstrafik som tillsammans med kommunen träffat boende i Vickleby. (KS 2016-05-03, § 100)
 • Kommuninvånare i stället för kund eller medborgare
  Datum: 2015-11-09
  Svar: Kommunfullmäktige svarar förslaget med att det är svårt att bestämma ett särskilt tilltalsord som i alla sammanhang passar att användas. Kommunen ska alltid sträva efter att använda ord i som passar bäst i aktuella sammanhang och budskap. (KF 2016-03-22, § 39)
 • Sätt upp belysning på gång- och cykelbanan från Joels väg till Brovägen
  Datum: 2015-12-02
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kommunen kommer att göra en bedömning om behovet av belysning på gång- och cykelbanan från Joels väg och Brovägen, när övertagandet av belysningen från Eon till kommunen sker i Färjestaden. (KS 2016-05-03, § 101)
 • Vi vill att fritidsgården i Mörbylånga ska vara öppen för alla åldrar
  Datum: 2015-12-07
  Svar: Kommunfullmäktige avslår förslaget med hänvisning till genomlysningen som gjorts av fritidsgårdsverksamheten som visade att de yngre inte vill besöka fritidsgården på grund av äldre besökare. (KF 2016-05-24, § 116) 
 • Mörbylånga kommun bör söka EU-bidrag för att få råd till att utföra nödvändiga mycket kostsamma åtgärder mot almsjukan
  Datum: 2015-12-07
  Svar: Kommunstyrelsen besvar förslaget med att hänvisa till utredningen som pågår om hur Mörbylånga kommun ska agera i framtiden beträffande almsjuka och askskottsjuka.
 • Utomhusgym i Färjestaden
  Datum: 2015-12-11
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget och föreslår att placeringen blir på Talludden, i anslutning till minigolfbanan och parkeringen. (KS 2016-05-03, § 97)
Sidan uppdaterad 10 januari 2017 Kommentera sidan