Medborgarförslag 2013

Redovisning av inskickade medborgarförslag samt kommunens beslut i frågan.

 • Låt Fritidsgården Lågan vara kvar i gamla brandstationen i Färjestaden
  Förslagsställare: Ebba Lindbäck
  Datum: 2013-12-20
  Svar: Medborgarförslaget avslås samt ett uppdrag ges till förvaltningen att lämna en muntlig återkoppling om pågående förändringsarbete till förslagsställaren. (KS 2014-05-13, § 103)
 • Temalekplats/äventyrslekplats i Färjestaden
  Datum: 2013-11-21
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det redan finns en aktivitetspark i Färjestaden och planer på en utbyggnad av aktivitetsparken. (KS 2016-01-26, § 8)
 • Löparslinga i Algutsrum
  Förslagsställare: Josefina Bäck, med flera
  Datum: 2013-11-20
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att det redan i dagsläget är på gång att tillskapa en löparslinga i Algutsrum i anslutning till Algutsrum IF:s anläggning Enbacka. (KF 2014-02-25, § 12)
 • Arbeta för att broarbetena inte ska påverka viljan att bo och bosätta sig i kommunen
  Förslagsställare: Anneli Häggander
  Datum: 2013-11-06
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att en pågående dialog förs med Trafikverket. (KS 2015-05-05, 120)
 • Lokal för anläggande av boulebanor i Mörbylånga
  Förslagsställare: Birgitta Petersson
  Datum: 2013-10-29
  Svar: Medborgarförslaget avslås. Föreningen uppmanas att söka bidrag för att kunna anlägga boulebanor. (KS 2014-01-14, § 9)
 • Anskaffning av en skyddsmatta till golvet i Färjehallens spelhall
  Förslagställare: Ingrid Johansson, Färjestaden
  Datum: 2013-09-12
  Svar: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns möjlighet att finansiera kostnaden på cirka 220 000 kronor inom befintlig budget, samt att behovet av en sådan lokal som förslagsställaren beskriver, till viss del kan tillgodoses genom att nyttja Skansenskolans Aula. (KS 2013-11-12, § 270)
 • Gör badplatsen Balken i Mörbylånga hamn mera trivsam
  Förslagsställare: Gunilla Ericsson
  Datum: 2013-08-23
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen ordnar toaletter, sopåtervinning och rejält med sittplatser under sommaren 2014. Ärendet tas upp i budgetberedningen 2015. (KS 2014-01-14, § 8)
 • Badplatsen vid hamnen i Färjestaden - ställ iordning den stenlagda ytan mellan den befintliga badbryggan och den södra piren
 • Datum: 2013-07-23
  Svar: Medborgarförslaget avslås med motivet att den tillkommande kostnaden för byggnation, underhåll och säkerhet för närvarande inte ryms i budget. (KS 2013-12-03, § 304)
 • Motionsslinga i centrala Färjestaden
  Datum: 2013-05-25
  Svar: Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till utredningsuppdrag om exploatering från kommunfullmäktiges § 38/2012. (KF 2013-09-24, § 98)
 • Lekplats med en gungställning med tre gungor på byföreningens tomt i Stora Frö
 • Förslagsställare: Johan P Hammarstedt
  Datum: 2013-05-20
  Svar: Medborgarförslaget bifalls under förutsättning att byföreningen ansvarar för skötsel och underhåll samt eventuella inköp av ytterligare lekutrustning. 20 000 kronor beviljas för att täcka kostnaderna för EU-sand, schaktning och inköp av en gungställning med tre platser. Byföreningen ansvarar för skötsel och underhåll samt eventuella inköp av ytterligare lekutrustning. (KS 2013-09-10, § 215)
 • Lekplats i området Vinbärsvägen/Krusbärsvägen i Algutsrum
  Förslagsställare: Annika Tobiasson
  Datum: 2013-05-14
  Svar: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det finns en befintlig lekplats i Björnbärsvägens förlängning som det ska satsas ytterligare på och göras mer attraktiv. (KS 2013-08-20, § 171)
 • Utökning av styrketräningslokal och träningsmaskiner i Skansenhallen Mörbylånga
  Förslagsställare: Frida Karlsson
  Datum: 2013-04-01
  Svar: Medborgarförslaget bifalls och finansiering sker inom ramen för föreningsverksamheten. (KS 2013-11-12, § 269)
 • Anläggande av landhockeyplan
  Förslagsställare: Oskar Karlsson
  Datum: 2013-03-18
  Svar: Medborgarförslaget bifalls och streethockey/landhockey-plan kommer att anläggas med alternativ användning enligt yrkande, i anslutning till fritidsgården Zokker. (KS 2013-10-15, § 235) 

 • Sittplatser utefter Trossens södra långvägg i Färestadens hamn
  Datum: 2013-03-07
  Svar: Medborgarförslaget anses genomfört och därmed besvarat. (KS 2013-11-12, § 277)

 • Värna om Ölands vatten
  Förslagsställare: Kenneth Nilsson
  Datum: 2013-02-28
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med att arbete pågår med att bilda vattenskyddsområden för de vattentäkter som idag saknar det och att de befintliga vattenskyddsområdena ska revideras. Skyddet av Mörbylånga kommuns vattentäker och dricksvatten är av högsta prioritet. (KF 2015-03-24, § 27)

 • Utrusta dämmet vid hamnen med god belysning
  Förslagsställare: John Heyne
  Datum: 2013-01-23
  Svar: Medborgarförslaget bifalls. Dämmet vid hamnen i Färjestaden ska utrustas med belysning (KS 2014-11-11, § 237)

 • Utrusta nedre delen av Storgatan i Färjestaden med tillgängliga papperskorgar samt bänkar
  Förslagsställare: John Heyne
  Datum: 2013-01-23
  Svar: Storgatan inklusive trottoarer är Trafikverkets och övriga ytor längs gatan är privata eller ägs av Mörbylånga Bostads AB. Längs Storgatan finns därmed ingen allmän platsmark som ligger under kommunens ansvar. Kommunen kan därför inte placera ut bänkar längs gatan, däremot ska tillgången på papperskorgar ses över. (KS 2015-04-07, § 88)
Sidan uppdaterad 9 januari 2017 Kommentera sidan