Medborgarförslag 2014

Redovisning av inskickade medborgarförslag samt kommunens beslut i frågan.

 • Spontanidrott/fritidsgårdsverksamhet för barn mellan 10-12 år i Torslunda/Skogsby
  Datum: 14 december
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget och avvaktar fritidsgårdschef Eleonor Rosenqvists utredning rörande fritidsgårdsverksamheten i kommunen. (KS 2015-04-07, § 96)
 • Tillsätt en beredning för att återta färdtjänsten till Mörbylånga kommun
  Datum: 26 november
  Svar: Kommunfullmäktige avslår förslaget, eftersom återtagandet av färdtjänsten från KLT inte är ekonomiskt försvarbart. (KF 2016-05-24, § 115)
 • Översyn av klagomålshanteringen i Mörbylånga kommun
  Datum: 26 november
  Svar: Kommunfullmäktige godkänner medborgarförslaget och ger i uppdrag till kansliet att revidera och anpassa befintliga riktlinjer efter nuvarande organisation med två förvaltningar. (KF 2015-04-21, § 47)
 • Torget i Mörbylånga behöver rustas upp med blommor och belysning
  Datum: 19 november
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med hänvisning till att kommunens parkavdelning ständigt arbetar med förbättringar för att torget ska bli mer attraktivt, men samtidigt behålla sin karaktär. (KS 2015-04-07, § 95)
 • Önskan om cykelväg byggs mellan Arontorp, Almérs och ner till Färjestaden och till Ölands Skogsby
  Datum: 17 november
  Svar: Kommunfullmäktige besvarar förslaget med hänvisning till att kommunen kommer att ta upp frågan med Trafikverket som är huvudman för vägarna och Regionförbundet som har budgetansvaret. (KF 2016-04-26, § 66)
 • Uppmana kommunen att omgående stänga av alla trådlösa nätverk i skolmiljöer och göra en seriös riskbedömning
  Datum: 5 november
  Svar: Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att Mörbylånga kommun använder trådlösa nätverk enligt Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer. (KS 2015-03-10, § 62)
 • Årligt driftbidrag till Ölands Museum Himmelsberga
  Datum: 23 oktober
  Svar: Kommunfullmäktige avslår förslaget på grund av att Mörbylånga kommun redan stöttar hembygdsföreningar och prioriterar satsningen på Världsarvet Södra Öland. (KF 2015-06-16, § 99)
 • Farthinder på Idrottsgatan på grund av ökad trafik till konstgräsplan
  Datum: 29 september
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att kommunen inte alltid kan begränsa hastigheten genom fysiska åtgärder, då det finns trafikanter som inte respekterar dessa. (KS 2015-09-08, § 184)
 • Parksoffor i anslutning till kommunens äldreboenden
  Datum: 28 juli
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att kommunen kommer att beakta att sittplatser finns i närheten av äldreboenden. (KS 2016-01-12, § 9)
 • Torslunda försöksstation, utvecklas inte avvecklas
  Datum: 28 juli
  Svar:  Mörbylånga kommun stödjer verksamheten på Torslunda Försöksstation med 50 000 kronor per år. Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att hänvisa till att en utvärdering av avtalet med Hushållningssällskapets Utvecklingscentrum kommer att göras under 2016 innan beslut tas om eventuell förlängning av avtalet. (KS 2016-05-03, § 98)
 • Återvinningsstation vid Netto brofästet
  Datum: 24 juli
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att lämplig placering av en återvinningsstation i området kommer att utredas när kommunen projekterar för den andra etappen av handels­området vid Brofästet. (KS 2015-05-05, § 119)
 • Nyttja asfaltsplanen mellan hamnbadet och båthamnen på södra kajen i Färjestaden på ett bättre sätt
  Datum: 8 juli
  Svar: Kommunen kommer fortsätta arbetet med att göra Färjestadens hamn ännu mer attraktiv. Till sommaren kommer vi t.ex. att bygga upphöjda soldäck/sittplatser på asfaltytan närmast badet. Resurser kommer även läggas på hamnparkeringen och ytan mot sandstranden. Vi kommer däremot inte bygga bort asfalten helt, då den är värdefull för att hamnen ska kunna fungera som hamn och för att man ska kunna ha olika arrangemang på Hamnplan. Biltrafik måste tillåtas och räddningstjänsten måste ha tillgång till ytorna mot badet och färjan. Med hänvisning till den lämnade redogörelsen över planeringen för Hamnplan i Färjestaden anses medborgarförslaget besvarat. (KS 2015-04-07, § 94)
 • Omklädningshytt vid badet Mörbylånga hamn
  Datum: 4 juli
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att hänvisa till pågående planering i området. (KS 2014-11-11, §  236)
 • Två fotbollsmål till grönområdet nära Karl Johansgatan i Färjestaden
  Datum: 29 maj
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kommunen under vintern 2015/2016 ser över alla fotbollsplaner och om fotbollsmål ska flyttas, bytas ut eller sättas upp på ny plats. (KS 2016-01-12, § 8)
 • Ändra norra utfarten från Eriksöre till väg 136
  Datum: 8 maj
  Svar: Kommunfullmäktige besvarar förslaget med att det är Trafikverket som är väghållare och upplyser Eriksöre-Karlevi vägsamfällighetsförening om att ansöka hos Trafikverket om tillstånd för ändring av utfart. (KF 2016-05-24, § 114)
 • Fotbollsplan vid Zokker
 • Datum: 11 april
  Svar: Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat eftersom föreslagna åtgärder redan är utförda. (KS 2015-04-07, § 93)
 • Fotbollsplan vid Zokker
  Datum: 11 april
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med hänvisning till följande: De två fotbollsmålen som finns intill Zokker kommer fortsättningsvis att placeras på annan plats intill Zokker som anses vara lämplig. Det kommer inte att bli någon fotbollsplan med fulla spelmått för matcher eller liknande vilket det inte heller varit tidigare. Spelplanen kommer att kunna användas för lek och spel i anslutning till två fotbollsmål. Om det skulle finnas behov av en "riktig" fotbollsplan får man som hittills ta sig till Skansenskolans fotbollsplan som ligger ca 3 minuters gångväg från Zokker. Genomfartstrafik till Sockerbruksområdet vid den stora järngrinden som finns i dag kommer efter önskemål från verksamheten på Zokker att stängas. Vägvisningen, fritidsgården Zokker, som finns på Köpmangatan till Kvarnvägen kommer enligt beslut från Trafikverket att flyttas till infarten vid ICA. (KS 2014-06-02, § 136)
 • Underhåll av Gröndalsgatan i Torslunda
  Datum: 8 april
  Svar: Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat då gång- och cykelvägen redan är färdigställd och underhåll pågår. (KS 2016-01-12, § 7)
 • Bygg en skatepark i Mörbylånga
  Datum: 21 mars
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med hänvisning till följande: I anslutning till fritidsgården Zokker anlades en skateramp under år 2013, visserligen inte av den större modellen men ändå en ramp som kan användas av alla åldrar. Positivt att det finns koppling till fritidsgården vid deras öppettider. Nu finns inga ekonomiska resurser från kommunalt håll att anlägga någon skateanläggning, möjligen skulle det kunna bli aktuellt när man så småningom kommer att exploatera området kring Zokker. (KS 2014-06-02, § 135)
 • Vi vill låna sporthallen gratis med tillbehör
  Datum: 21 mars
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att kommunfullmäktige har beslutat att hyreskostnaden också i sporthallarna ska vara 60 kr/tim. (KS 2015-04-07, § 90)
 • Låna sporthallen gratis för fritidsgården, låna alla grejer i sporthallen
  Datum: 21 mars
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att kommunfullmäktige har beslutat att hyreskostnaden också i sporthallarna ska vara 60 kr/tim. (KS 2015-04-07, § 91)
 • Vi vill låna sporthallen, för att kunna spela t ex fotboll m m
  Datum: 21 mars
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att kommunfullmäktige har beslutat att hyreskostnaden också i sporthallarna ska vara 60 kr/tim. (KS 2015-04-07, § 92)
 • Användning av prestationsersättningen i demensvården på avdelning Linnéa, Rönningegården
  Använd prestationspengar från staten till ökad bemanning på demensenheten Linnéa, till 
  Datum: 12 mars
  Svar: Kommunstyrelsen godkänner förslaget med att använda prestationsmedlen till inköp av materiel och upprättande av "nostalgihörna" på Linnéa. Kommunstyrelsen avslår förslaget att använda prestationsmedlen till att öka grundbemanningen samt inspirationsresa för personalen med hänvisning till att detta är tillfälliga pengar samt att medlen redan används till utbildningar för personal i hela äldreomsorgen. (KS 2014-06-02, § 134)
 • Lekplats i Vickleby, utrustning till befintlig plats
  Datum: 10 mars
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att i kommunens parkavdelnings budget finns inga pengar för ny lekutrustning. Förvaltningen får i uppdrag att förhandla fram en lösning om drift och skötsel av en lekplats i Vickleby tillsammans med föräldrar och hembygdsföreningen. Under förutsättning att en sådan lösning nås ska pengar avsättas i 2017 års budget för lekredskap (KS 2015-11-03, § 238)
 • Plantering i vattendammen norr om Mörbylånga
  Datum: 6 mars
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med hänvisning till att parkavdelningen redan planerar för etappvisa planteringar i dammen. (KS 2015-04-07, § 89)
 • Sälj delar av Mörbylånga Bostadsbolag som inte tillhör kommunens kärnverksamhet
  Datum: 11 februari
  Svar: Kommunfullmäktige besvarar förslaget med hänvisning till pågående arbete med den kommunala VA-handlingsplanen, samt med hänvisning till Mörbylånga Bostads AB:s uppdrag att lämna förslag över fastigheter och lokaler som skulle kunna säljas. (KF 2014-09-30, § 121)
 • Staket och varningsskyltar runt den sk Fågelsjön, Bergsstigen, Degerhamn
  Datum: 28 januari
  Svar: Kommunfullmäktige besvarar förslaget med hänvisning till att markägarna ansvarar för säkerheten på sin mark men kommunen kommer att sätta upp 4 st varningsskyltar som anger fara för brant. (KF 2016-06-21, § 148)
 • Utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar i Färjestadens tätort
  Datum: 17 januari
  Svar: Kommunfullmäktiges besvarar förslaget med hänvisning till att en viss del av gång- och cykelväg är under byggnation. Beträffande gång- och cykelväg till Äppelvägen kommer en översyn av skyltningen att göras, då alternativ väg redan finns. Kommunen kommer att ta upp frågan med Trafikverket rörande övergångsställe, väg 136 och Storgatan, då Trafikverket är huvudman. (KF 2016-04-26, § 65)
 • Längre öppettider på fritidsgården Lågan under lov/helger
  Datum: 9 januari
  Svar: Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att ställa sig bakom det förändringsarbete som pågår inom fritidsgårdsverksamheten. Förslagsställaren ska få en muntlig återkoppling om arbetet. (KS 2014-04-15, § 87)
 • Ersätt kvicksilver-lamporna i våra lyktstolpar med solcellsstyrda lampor
  Datum: 8 januari
  Svar: Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att det redan finns befintlig gatubelysning i Norra Kvinneby samt till den något begränsade funktion som solcellsbelysningen skulle få på grund av rörelsesensorfunktionen. (KS 2015-05-05, § 121)
 • Önskan är att hela ön ska vara en frizon från smällare och raketer, året runt
  Datum: 2 januari
  Svar: Kommunfullmäktige avslår förslaget med hänvisning till de allt strängare reglerna på nationell nivå och att tillsynen av ett lokalt förbud av smällare och raketer skulle bli dyrt och komplicerat. (KF 2014-06-17, § 92)
Sidan uppdaterad 9 januari 2017 Kommentera sidan