Medborgarförslag 2011

Redovisning av inkomna medborgarförslag

 • Central lokal för Arbetsmarknadsenhetens (AME) syverksamhet
  Förslagsställare: May-Britt Landin
  Inkom: 2011-11-23
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med att när tillfälle erbjuds anordna lokal som synliggör AME:s syverksamhet. (KS 2012-03-13, § 67)
 • Utöka busslinjen på sydöstra Öland
  Förslagsställare: Elisabet Hellgren
  Inkom: 2011-11-23
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med att kollektivtrafiken utökades sommaren 2012 för att kompensera bortfallet av skolskjutsar. Inför kommande års beställning av kollektivtrafik ska hänsyn tas till resandestatistiken. (KS 2012-08-14, § 166)
 • En större lekplats som träffpunkt för barnfamiljer i Färjestadsområdet
  Förslagsställare: Anja Lundin
  Inkom: 2011-11-07
  Svar:
  1. I första hand låta bygga ut det "aktivitetsområde" som finns med i detaljpalenen för Graintvägen-Järnvägsgatan med en inrktning som vänder sig till alla åldrar och till barn med särskilda behov.
  2. I samband med planprogram och detaljplaner för området vid Möllstorpsgatan se över behov och inriktning på eventuella lekplatser i området. 
  3. I samband med översiktsplanearbetet och en grönstrukturplan som kommer att upprättas för Färjestaden kartlägga behov och placeringar av befintliga och nya lekplatser i området.
  4. Förslaget beaktas i budgetarbetet 2013. (KS 2012-08-14, § 162)
 • Bättre belyst, bevakat övergångsställe vid väg 136, utanför Glömmingeskolan
  Förslagsställare: Pierre Andersson
  Inkom: 2011-11-14
  Svar: Medborgarförslaget bifalls och överlämnas till Trafikverket i egenskap av huvudman för väg 136. (KS 2012-02-14, § 29)
 • Inrätta en fixar-/Maltetjänst som hjälper pensionärer att exempelvis byta lampor, byta gardiner etc.
  Förslagsställare: Ingrid Andersson
  Inkom: 2011-11-08
  Svar: Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget med att på prov genomföra fixartjänst under hösten 2012. Beslut om inrättande av tjänsten togs av kommunstyrelsen den 13 mars 2012, § 59. (KF 2012-09-26, § 114)
 • Farthinder, 30 km/tim samt skyltar om lekande barn på Sjöbergs gata i Färjestaden
  Förslagsställare: Denise Davidsson
  Inkom: 2011-10-28
  Svar: Medborgarförslaget bifalls om att sätta upp skyltar om lekande barn. Övriga förslag avslås. (KS 2012-02-14, § 28)
 • Aulan - digital mötesplats i Mörbylånga - en demokratifråga
  Förslagsställare: Jan-Olof Gustafsson
  Inkom: 2011-10-03
  Svar: Kommunfullmäktige har avsatt medel i 2012 års budget för digitalisering av biografen i aulan. Kommunen deltar också i en gemensam upphandling av digitalutrustning. Med hänvisning till detta anser kommunfullmäkige medborgarförslaget vara besvarat (KF 2012-03-13, § 72) 
 • Tveta fritidsområde - att eldning ska vara tillåtet under perioden 1 oktober-30 april
  Förslagsställare: Britt-Marie Eneroth
  Inkom: 2011-09-28
  Svar: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra 13 § i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna till följande lydelse:
  "Eldning av torrt trädgårdsavfall inom område med detaljplan är endast tillåten under perioden 1 oktober – 30 april under förutsättning att det kan ske utan att olägenhet för omgivningen uppkommer och att eldningsförbud inte råder pga. brandrisk. Valborgsmässoeld är undantagen från föreskrifterna." (KS 2012-02-14, § 30)
 • Alla vill att det ska bli 30 km vid Torslunda skola
  Förslagsställare: Hanna Wilde
  Inkom: 2011-09-26
 • Svar: Medborgarförslaget bifalls och tas med i kommande översyn av hastighetsgränser. (KS 2012-02-14, § 27)
 • Cykelväg längs 136:an mellan Algutsrum och Färjestaden
  Förslagsställare: Bibbi Wirsén
  Inkom: 2011-08-26
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med att kommunen fortsätter att prioritera en utbyggnad av "Förbifart Färjestaden", alternativt att en separat gång och cykelväg, i arbetet med den kommande Regionala Transportplanen. (KS 2013-01-15, § 17)
 • Skylt med texten "Välkommen till Färjestaden" och "Välkommen åter" vid samtliga infartsvägar till Färjestaden
  Förslagsställare: Andreas Paulsson
  Inkom: 2011-06-02
  Svar: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en översyn om skyltning i kommunens tätorter. (KS 2011-12-06, § 330)
 • Tångfria stränder
  Förslag att sommarjobbande 15-17 åringar i kommunen även kan få i uppgift att rensa tång från kommunens badstränder
  Förslagsställare: Marianne Ahlm och Sonia Lindell
  Inkom: 2011-05-05
  Svar: Medborgarförslaget besvaras med att sommarjobbande ungdomar redan idag är involverade i strandrensning. (KS 2012-03-12, § 70)
 • Uppförande av skylt parkeringsförbud
  Förslagsställaren vill att bilar inte ska parkeras i vändplatsen på Augustigatan i Färjestaden och att en skylt om parkeringsförbud sätts upp.
  Förslagsställare: Magnus Danielsson
  Inkom: 2011-04-01
  Svar: Skyltningen om parkeringsförbud på kommunens vändplatser ska samordnas med arbetet med att ändra hastigheterna i tätorterna, då förändringarna innebär nya lokala trafikföreskrifter samt fältarbete med omskyltning/ny skyltning. Arbetet genomförs under förutsättning att kommunala medel för projektet finns tillgängliga i budgeten. (KS 2012-09-11, § 228)
Sidan uppdaterad 23 maj 2016 Kommentera sidan