Medborgarförslag 2018/2019

Inkomna medborgarförslag:

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

6G53
 
 • Höjt friskvårdsbidrag för medarbetare i Mörbylånga kommun
  Datum: 2018-01-09
  Svar: Förslaget avslås med anledning av kommande satsningar på friskvård i kommunen. (KS 2018-10-09, § 201)
 • Belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle
  Datum: 2018-01-17
  Svar: Förslaget besvaras med att uppdrag ges till förvaltningen att på prov i 1 år, installera 2 stycken solcellsdrivna lampor på stora lekplatsen i Mörbylånga. (KS 2018-12-04, § 270)
 • Anlägg en boulebana samt grillplats med trädgårdsmöbler på Lindero
  Datum: 2018-01-25
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att kommunen saknar medel för att investera i en ny boulebana samt att det finns en befintlig boulebana i närområdet som boende på Lindero kan nyttja. (KS 2018-11-06, § 232)
 • Anlägg en handikappvänlig minigolfbana med tillhörande glasscafé på lämplig central plats i Mörbylånga
  Datum: 2018-01-25
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har möjlighet att avsätta skattemedel för en minigolfbana. (KF 2018-11-27, § 226)
 • Cykelställ vid busshållplatsen i Runsbäckskurvan
  Datum: 2018-02-19
  Svar: Förslaget besvaras med motiveringen att busshållplatsen tillhör Trafikverket. (KS 2018-08-14, § 139)
 • Hastighetssänkning/genomfartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo
  Datum: 2018-03-08
  Svar: Förslaget godkänns. (KS 2018-09-04, § 170)
 • Ridväg från fyr till fyr
  Datum: 2018-03-29
  Svar: Förslaget besvaras med att anlägga en ridväg längs en cykelväg ej är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt samt att fritidsverksamheten har ett uppdrag att kartlägga och inventera möjliga ridvägar i kommunen. (KF 2018-11-27, § 227)
 • Låt gatubelysningen i Seberneby vara kvar
  Datum: 2018-03-29
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till kommunledningsutskottets beslut på övertagande av E.ONs gatubelysning i Grönhögen. En belysningspolicy har antagits, men Seberneby faller utanför policyn eftersom det endast är 2 permanentboende hushåll i byn. (KS 2018-09-04, § 171)
 • Cykelväg från Torslunda skola till ICA Almérs
  Datum: 2018-04-16
  Status: Förslag till beslut på kultur- och tillväxtnämnden 2019-01-09
 • Övergångsställe, farthinder eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola
  Datum: 2018-04-16
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att säkerheten för skolbarnen inte ökar med ett obevakat övergångsställe vid Torslunda skola samt att gupp eller fartkamera inte är aktuella i området. (KF 2018-12-18, § 291)
 • Asfaltera grusvägar på södra Öland
  Datum: 2018-04-16
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att det inte är ekonomiskt försvarbart att asfaltbelägga de lågtrafikerade vägarna. (KF 2018-09-25, § 148)
 • Trygghetsboende för äldre på Vasatomten
  Datum: 2018-04-23
  Svar: Förslaget besvaras med motiveringen att det snart kommer att påbörjas ett trygghetsboende för äldre på Vasatomten i Färjestaden. (KF 2018-11-27, § 224)
 • Cykelväg från Glömminge till Algutsrum
  Datum: 2018-04-16
  Status: Kommustyrelsens förslag till beslut 2019-02-05
 • Ökad attraktivitet för området kring dämmet
  Datum:2018-04-24
  Status: Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 2019-01-09
 • Ställ i ordning badplatsen i Kalvhagen
  Datum: 2018-04-25
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning om Kalvhagen. (KS 2018-11-06, § 233)
 • Brygga för vinterbad i Mörbylånga
  Datum: 2018-05-04
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-05-29
 • Handikappsbad med ramp och ledstång i Mörbylånga
  Datum: 2018-05-11
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning om tillgänglighetsanpassning  i samband med renoveringen av Kalvhagens brygga. (KF 2018-11-27, § 228)
 • Samma regler som Kalmar kommun gällande sommarjobb för ungdomar med uppehållstillstånd
  Datum: 2018-05-16
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att både boende och mat ingår om man som ensamkommande har insatsen HVB, om man har insatsen stödboende utgår alltid ekonomisk ersättning för hyres- och matkostnader även om personen har sommarjobb. (KF 2018-11-27, § 225)
 • Anlägga ett utegym i Albrunna
  Datum: 2018-05-18
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-06-19
 • Avbeställ kostsamma lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid Bredinge Strand
  Datum: 2018-07-02
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-08-28
 • Ökad attraktivitet för området kring "Kvarnbacken" i Mörbylånga
  Datum: 2018-08-02
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-08-28
 • Behov av luftkonditionering till äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden
  Datum: 2018-08-06
  Status: Socialnämndens förslag till beslut 2019-01-02
 • Utomhusgym i Degerhamn
  Datum: 2018-08-14
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-08-28
 • Mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra skador
  Datum: 2018-08-16
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-09-25
 • Ta tillvara regnvatten för bevattning och spolning av toaletter
  Datum: 2018-08-20
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-09-25
 • Bygga en cykelväg mellan Skogsby och Station Linné
  Datum: 2018-08-22
  Status: Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-05
 • Installera en båttvätt i Färjestadens hamn
  Datum: 2018-09-22
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Istället för bildandet av en kommun föreslår jag bildandet av Kalmarsunds kommun
  Datum: 2018-09-26
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Ny broförbindelse mellan Mörbylånga och Kolboda
  Datum: 2018-09-26
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Ny industrihamn i Mörbylånga
  Datum: 2018-09-26
  Status: Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-02-05
 • Ordna med "amnesti för skrotbilar"
  Datum: 2018-10-03
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Upprustning av småbåtshamnen i Färjestaden
  Datum 2018-10-08
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Sommarsimskola
  Datum: 2018-10-10
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Gatulampa på cykelvägen mellan Sjöstjärnestigen och Manetstigen
  Datum: 2018-10-12
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-11-27
 • Bygga en basketplan i Färjestaden
  Datum: 2018-10-24
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-11-27
 • Anlägg en basketplan i Färjestaden
  Datum: 2018-10-27
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-11-27
 • Återskapa gång- och cykelväg som tidigare fanns runt äldreboendet Äppelvägen och som togs bort i samband med utbyggnaden
  Datum: 2018-11-06
 • Offentlig anslagstavla utomhus i Färjestaden
  Datum: 2018-11-29
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-12-18
 • Bidrag till Ölands Hembygdsförbund
  Datum: 2018-12-05
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-12-18
 • Uppför erforderligt antal (5-6) belysningspunkter i Södra Kvinneby
  Datum: 2018-12-19
 • Förlängning av cykelväg längs kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen
  Datum: 2018-12-28
 • Mathämtning till brukare vara kvar även fr o m 1 januari 2019
  Datum: 2018-12-28
 • Mörbylånga kommun inför lokalvalutan LÖK (lokala Ölandskronor)
  Datum: 2019-01-02
 • Låt deltidsbrandkårens resurser bli hjälp med snöskottning
  Datum: 2019-01-18
 • Toalett med tidlås vid lekplatsen intill läkarstation i Färjestaden
  Datum: 2019-02-04
 • Trappa (uppgång) södra piren västra sidan i Färjestaden
  Datum: 2019-02-04
 • Förbjud fyrverkerier i Mörbylånga tätort eller anvisa lämplig plats
  Datum: 2019-02-06
 • Gör en aktivitetsanläggning i anslutning till gamla sockerbruksområdet i Mörbylånga
  Datum: 2019-02-12
 • Ordna långtidsparkering i anslutning till bussarna Färjestaden - Kalmar
  Datum: 2019-02-13
 • Inhägna del av grönområdet vid Marmorvägen till hundrastgård
  Datum: 2019-02-18
 • GC-väg vid äldreboendet Äppelvägen 8 i Färjestaden borde återställas
  Datum: 2019-02-21
Sidan uppdaterad 22 februari 2019 Kommentera sidan