Medborgarförslag 2018

Inkomna medborgarförslag:

 • Höjt friskvårdsbidrag för medarbetare i Mörbylånga kommun
  Datum: 2018-01-09
  Svar: Förslaget avslås med anledning av kommande satsningar på friskvård i kommunen. (KS 2018-10-09, § 201)
 • Belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle
  Datum: 2018-01-17
  Svar: Förslaget besvaras med att uppdrag ges till förvaltningen att på prov i 1 år, installera 2 stycken solcellsdrivna lampor på stora lekplatsen i Mörbylånga. (KS 2018-12-04, § 270)
 • Anlägg en boulebana samt grillplats med trädgårdsmöbler på Lindero
  Datum: 2018-01-25
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att kommunen saknar medel för att investera i en ny boulebana samt att det finns en befintlig boulebana i närområdet som boende på Lindero kan nyttja. (KS 2018-11-06, § 232)
 • Anlägg en handikappvänlig minigolfbana med tillhörande glasscafé på lämplig central plats i Mörbylånga
  Datum: 2018-01-25
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att kommunen inte har möjlighet att avsätta skattemedel för en minigolfbana. (KF 2018-11-27, § 226)
 • Cykelställ vid busshållplatsen i Runsbäckskurvan
  Datum: 2018-02-19
  Svar: Förslaget besvaras med motiveringen att busshållplatsen tillhör Trafikverket. (KS 2018-08-14, § 139)
 • Hastighetssänkning/genomfartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo
  Datum: 2018-03-08
  Svar: Förslaget godkänns. (KS 2018-09-04, § 170)
 • Ridväg från fyr till fyr
  Datum: 2018-03-29
  Svar: Förslaget besvaras med att anlägga en ridväg längs en cykelväg ej är lämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt samt att fritidsverksamheten har ett uppdrag att kartlägga och inventera möjliga ridvägar i kommunen. (KF 2018-11-27, § 227)
 • Låt gatubelysningen i Seberneby vara kvar
  Datum: 2018-03-29
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till kommunledningsutskottets beslut på övertagande av E.ONs gatubelysning i Grönhögen. En belysningspolicy har antagits, men Seberneby faller utanför policyn eftersom det endast är 2 permanentboende hushåll i byn. (KS 2018-09-04, § 171)
 • Cykelväg från Torslunda skola till ICA Almérs
  Datum: 2018-04-16
  Svar: Förslaget besvaras med att kommunen redan arbetar med denna fråga. (KF 2019-06-17, § 120)
 • Övergångsställe, farthinder eller fartkamera på väg 136 vid Torslunda skola
  Datum: 2018-04-16
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att säkerheten för skolbarnen inte ökar med ett obevakat övergångsställe vid Torslunda skola samt att gupp eller fartkamera inte är aktuella i området. (KF 2018-12-18, § 291)
 • Asfaltera grusvägar på södra Öland
  Datum: 2018-04-16
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att det inte är ekonomiskt försvarbart att asfaltbelägga de lågtrafikerade vägarna. (KF 2018-09-25, § 148)
 • Trygghetsboende för äldre på Vasatomten
  Datum: 2018-04-23
  Svar: Förslaget besvaras med motiveringen att det snart kommer att påbörjas ett trygghetsboende för äldre på Vasatomten i Färjestaden. (KF 2018-11-27, § 224)
 • Cykelväg från Glömminge till Algutsrum
  Datum: 2018-04-16
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till Trafikverkets kommande projekt på väg 136 (KF 2019-02-25, § 7)
 • Ökad attraktivitet för området kring dämmet
  Datum:2018-04-24
  Svar: Förslaget godkänns avseende kortklippt gräsyta för spel- och picknick. Förslaget avslås avseende lekplats i avvaktan på resultat från besiktning av övriga kommunala lekplatser. Förslaget avslås avseende utökad belysning. (KF 2019-06-17, § 122)
 • Ställ i ordning badplatsen i Kalvhagen
  Datum: 2018-04-25
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning om Kalvhagen. (KS 2018-11-06, § 233)
 • Brygga för vinterbad i Mörbylånga
  Datum: 2018-05-04
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning av Kalvhagen. (KF 2019-04-29, § 64)
 • Handikappsbad med ramp och ledstång i Mörbylånga
  Datum: 2018-05-11
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till pågående utredning om tillgänglighetsanpassning  i samband med renoveringen av Kalvhagens brygga. (KF 2018-11-27, § 228)
 • Samma regler som Kalmar kommun gällande sommarjobb för ungdomar med uppehållstillstånd
  Datum: 2018-05-16
  Svar: Förslaget avslås med motiveringen att både boende och mat ingår om man som ensamkommande har insatsen HVB, om man har insatsen stödboende utgår alltid ekonomisk ersättning för hyres- och matkostnader även om personen har sommarjobb. (KF 2018-11-27, § 225)
 • Anlägga ett utegym i Albrunna
  Datum: 2018-05-18
  Svar: Förslaget avslås eftersom Södra Möckleby Sockenförening redan tagit initiativ till ett utegym i Södra Möckleby. (KF 2019-04-29, § 62)
 • Avbeställ kostsamma lantmäteriförrättningar gällande vägsituationen vid Bredinge Strand
  Datum: 2018-07-02
  Svar: Förslaget avslås eftersom lantmäteriförrättningen gällande Bredinge 36:5 (Bredinge Strand) är avslutad den 29 november 2018. (KTN 2019-02-12, § 20)
 • Ökad attraktivitet för området kring "Kvarnbacken" i Mörbylånga
  Datum: 2018-08-02
  Svar: Förslaget godkänns. (KTN 2019-02-12, § 19)
 • Behov av luftkonditionering till äldreboendet Äppelvägen i Färjestaden
  Datum: 2018-08-06
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till utredningsuppdrag om lämpliga lokaler för placering av enskilda kylaggregat. (KF 2019-05-27, § 92)
 • Utomhusgym i Degerhamn
  Datum: 2018-08-14
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att Södra Möckleby Sockenförening redan tagit initiativ till ett utegym i Södra Möckleby. (KF 2019-04-29, § 63)
 • Mörkläggningsrullgardiner i samlingslokalen Ladan för att förhindra skador
  Datum: 2018-08-16
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-09-25
 • Ta tillvara regnvatten för bevattning och spolning av toaletter
  Datum: 2018-08-20
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-09-25
 • Bygga en cykelväg mellan Skogsby och Station Linné
  Datum: 2018-08-22
  Svar: Förslaget avslås eftersom vägen till Station Linné inte är någon högprioriterad sträcka. (KF 2019-02-25, § 6)
 • Installera en båttvätt i Färjestadens hamn
  Datum: 2018-09-22
  Status: Anmält på kommunfullmäktige 2018-10-23
 • Istället för bildandet av en kommun föreslår jag bildandet av Kalmarsunds kommun
  Datum: 2018-09-26
  Svar: Förslaget avslås med hänvisning till folkomröstning om "Öland - En kommun" den 26 maj 2019. (KF 2019-04-29, § 65)
 • Ny broförbindelse mellan Mörbylånga och Kolboda
  Datum: 2018-09-26
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att frågan om ny bro ligger på nationell nivå. (KF 2019-06-17, § 121)
 • Ny industrihamn i Mörbylånga
  Datum: 2018-09-26
  Svar: Förslaget avslås eftersom Mörbylånga hamn inte är lämplig som industrihamn samt att det skulle medföra alltför stora kostnader för en ombyggnation. (KF 2019-02-25, § 5)
 • Ordna med "amnesti för skrotbilar"
  Datum: 2018-10-03
  Svar: Förslaget avslås eftersom det saknas resurser och att mängden skrotbilar i kommunen inte motiverar en amnesti. Däremot ska förslag på hur man bäst deponerar skrotbilar publiceras på kommunens hemsida. (KTN 2019-04-16, § 50)
 • Upprustning av småbåtshamnen i Färjestaden
  Datum 2018-10-08
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till renoveringen av bryggorna under våren 2019. (KTN 2019-06-19, § 81)
 • Sommarsimskola
  Datum: 2018-10-10
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att fritidsverksamheten får uppdrag att utreda möjligheterna att anslå medel för sommarsimskolor. (KTN 2019-06-19, § 82)
 • Gatulampa på cykelvägen mellan Sjöstjärnestigen och Manetstigen
  Datum: 2018-10-12
  Svar: Förslaget avslås eftersom det inte är motiverat att förstärka befintlig belysning på denna sträcka, då det är samma sträckning som övrig belysning i området. (KTN 2019-04-16, § 48)
 • Bygga en basketplan i Färjestaden
  Datum: 2018-10-24
  Svar: Besvaras på kommunfullmäktige 2019-10-21
 • Anlägg en basketplan i Färjestaden
  Datum: 2018-10-27
  Svar: Besvaras på kommunfullmäktige 2019-10-21
 • Återskapa gång- och cykelväg som tidigare fanns runt äldreboendet Äppelvägen och som togs bort i samband med utbyggnaden
  Datum: 2018-11-06
  Svar: Besvaras på kommunfullmäktige 2019-10-21
 • Offentlig anslagstavla utomhus i Färjestaden
  Datum: 2018-11-29
  Svar: Förslaget besvaras med hänvisning till att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslutsunderlag publiceras på kommunens officiella anslagstavla på hemsidan innan sammanträdena. (KS 2019-06-04, § 139)
 • Bidrag till Ölands Hembygdsförbund
  Datum: 2018-12-05
  Svar: Förslaget avslås eftersom Ölands Hembygdsförbund kan ansöka från kommunens befintliga bidrag. (KF 2019-06-17, § 123)
 • Uppför erforderligt antal (5-6) belysningspunkter i Södra Kvinneby
  Datum: 2018-12-19
  Status: Anmäld på KF 2019-02-25
 • Förlängning av cykelväg längs kanal bakom Scoutvägen-Lertagsvägen
  Datum: 2018-12-28
  Status: Anmäld på KF 2019-02-25
 • Mathämtning till brukare vara kvar även fr o m 1 januari 2019
  Datum: 2018-12-28
  Status: Anmäld på KF 2019-02-25
Sidan uppdaterad 22 februari 2019 Kommentera sidan