Du är här: Start/Kommun & Politik/E-tjänster / Blanketter/Miljö, livsmedel, hälsoskydd, avlopp och lantbruk - e-tjänster och blanketter

Miljö, livsmedel, hälsoskydd, avlopp och lantbruk - e-tjänster och blanketter

Här hittar du våra e-tjänster och blanketter för miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Allmänt

Störning/olägenhet - anmälan
Här kan du göra en anmälan av störning eller olägenhet. Det kan exempelvis handla om buller från fläktar och restauranger, mögel i badrum, drag och kyla, bristande ventillation eller andra liknande inomhusmiljöfrågor.

Livsmedel

Livsmedelsanläggning - registrering
Beskrivning av system för egenkontroll
Här kan du som ska starta en livsmedelsverksamhet, anmäla registrering av livsmedelsanläggning.

Matförgiftning
Här kan du skicka in din anmälan om du misstänker att du eller någon i din familj blivit matförgiftad efter att ha besökt en restaurang i kommunen.

Hälsoskydd

Hygien - bassängbad
Här kan du som ska starta en verksamhet som har bassängbad skicka in din anmälan.

Verksamhet med hygienisk behandling
Här kan du som ska starta en verksamhet som har hygienisk behandling eller solarier skicka in din anmälan.

Anmälan om drift - förskola, fritidshem och skola
Här kan du som ska starta en verksamhet med allmänpliktiga lokaler, som förskola, fritidshem och skola, göra din anmälan.

Djurhållning - tillstånd inom detaljplan
Här kan ud ansöka om tillstånd inom detaljplan (inom tätbebyggt område).

Miljöskydd

Miljöfarlig verksamhet
Här kan du skicka in din anmälan gällande miljöfarlig verksamhet.

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel.
Här hittar du som yrkesmässigt behöver använda bekämpningsmedel ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning.

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada
Om man påträffar föroreningar vid till exempel schaktning.

Avfall - uppläggning för anläggningsändamål
Här kan du som vill använda material som betong, tegel och schaktmassor från rivningar, till att fylla ut områden eller bygga bullervall och pulkabacke, göra din anmälan.

Vattenskyddsområde - ansökan om tillstånd för åtgärder
För vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Så här gör du för att anmäla eller ansöka om tillstånd för verksamheter inom området. Kravet på anmälan eller tillstånd gäller om du ska starta nytt, ändra, utöka eller ta över befintlig verksamhet.

Oljecistern - installation
Här kan du som fastighetsägare eller företag göra din anmälan om cistern som ska installeras.

Cistern - ta ur bruk
Här kan du som fastighetsägare eller företag göra din annälan om cistern som ska tas ur bruk.

Ansökan om tillstånd för anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur
Information om nedgrävning av häst

Här kan du ansöka om tillstånd för att gräva ner avlidet hästdjur.

Värmepump - installation
Här kan du som vill installera en värmepump för jordvärme, bergvärme, ytvattenvärme eller grundvattenvärme, anmäla din installation.
Här finns även ett granneintyg, som kan behövas då du ska anlägga en värmepump.

Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning
Här kan du som granne yttra dig angående installation av värmepumpsanläggning.

Avlopp

Enskilt avlopp - tillstånd anmälan
Här kan du som inte har kommunalt avlopp göra din anmälan eller ansöka om tillstånd för installation av enskilt avlopp.

Enskilt avlopp - multitoa, latrin, eget omhändertagande
Här kan du skicka in din ansökan/anmälan om omhändertagande av latrin.

Enskilt avlopp - entreprenörsrapport/kvalitetsförsäkran
Här finns en blankett för kvalitetsförsäkran eller entreprenörsrapport, vid nytt anlagt enskilt avlopp.

Lantbruk

Gödselspridning - dispens
Den här blanketten ska användas för att ansöka om dispens från bestämmelserna i 25 § att inga gödselmedel får spridas under perioden 1 november-28 februari inom känsliga områden. (SJVFS 2010:55). Dispens kan medges om omständigheter har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.

Lagringskontrakt för uthyrning av urin/flytgödselbehållare
Här kan ni som djurhållare och ägare av gödselbehållare, skriva kontrakt för lagring av gödsel/urin.

Anmälan om anläggning för djurhållning (enligt Miljöbalken)
Här kan du som ska starta ett lantbruk med en anläggning för djurhållning (enligt Miljöbalken), anmäla detta.

Anmälan om omläggning av skog till åkermark
Här kan du anmäla om omläggning av skog till åkermark.

Sidan uppdaterad 18 februari 2020 Kommentera sidan