Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Plusresultat tack vare lyckade besparingsåtgärder

Plusresultat tack vare lyckade besparingsåtgärder

Mörbylånga kommun redovisar ett överskott på 17,5 miljoner kronor i 2017 års bokslut. Det är 4 miljoner bättre än budgeterat resultat och betydligt bättre än prognosen, som visade på ett kraftigt underskott.

I början på 2017 upptäcktes ett budgetunderskott på cirka 15 miljoner kronor i kommunens totala budget. Underskottet orsakades av ökade kostnader, bristande styrning och ledning samt fel i budget bland annat på grund av ökade pensionskostnader och förändrade personalomkostnader.

För att få en budget i balans infördes en rad åtgärder och besparingskrav, både kortsiktiga och långsiktiga. Dessutom infördes en hel del riktade besparingar, t.ex. minskat underhåll på gator, grönytor och fastigheter, striktare regler för inköp, vakansprövning av lediga tjänster och återhållsam annonsering.

- Vårt mål var att få en budget i balans inför 2018. Att vi nu kan presentera ett plusresultat på 2,1 procent är mycket glädjande. Det har varit ett tufft år för alla verksamheter och det är verkligen en stark arbetsinsats som ligger bakom vårt resultat. Helt klart hade resultatet inte blivit så här bra om inte alla medarbetare hjälpt till i den situation som uppstod, säger Ann Willsund, kommundirektör.

- Det arbetet som påbörjades 2017 och som la grunden till kommunens positiva resultat kommer att fortsätta. Vi har påbörjat ett omfattande arbete dels med att skapa ordning och reda i kommunens verksamheter och ekonomi dels att synliggöra våra processer för att hitta effektivare sätt att arbeta, fortsätter Ann Willsund, kommundirektör.

Samtliga verksamheter, förutom vård- och omsorgsverksamheten och tekniska affärsverksamhet, har nu en budget i balans. Inför 2018 har underskotten i dessa två verksamheter omhändertagits och förutsättningarna inför 2018 ser bra ut.

- Det är glädjande att se att vårt resultat för 2017 blev så bra som 17,5 miljoner kronor plus. Det skapar förutsättningar för detta och kommande års investeringar. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som slitit hårt för att göra detta möjligt. Många av besparingarna var av engångskaraktär, men gav samtidigt en ökad delaktighet och medvetenhet hos vår personal som är positiv, och som lägger grunden för en fortsatt utveckling. Det är också glädjande att se att vi nu nått 15 000 invånare, återigen visar befolkningsökningen att vi är en attraktiv kommun att bo i, säger Henrik Yngvesson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sidan uppdaterad 3 april 2018 Kommentera sidan