Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Ny detaljplan kan omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland

Ny detaljplan kan omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland

I framtiden kan västra Färjestaden omvandlas till en myllrande kvartersstad med ett samlat centrum. Här kan boende och besökare möta byggnader och gröna offentliga rum som bidrar till ett tätare, mer levande och gångvänligt samhälle. Idag går detaljplanen för området ut på samråd och medborgare, företag och myndigheter kan lämna synpunkter.

– Nu har vi tagit fram ett första förslag till detaljplan som bidrar till nästa fas i Färjestadens utveckling. Den medverkar till att skapa en ny karaktär i enlighet med den vision kommunen har för centrala Färjestaden, säger Per-Olof Johansson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Vad innebär detaljplanen?

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga ca 850 bostäder och centrumverksamheter i en gångvänlig miljö. Det ger goda förutsättningar för att omvandla Färjestaden till en välkomnande entré till Öland som upplevs som en sommar- och hamnstad med ett myllrande folkliv. Planen innebär att dämmet, Ölands köpstad, hamnområdet, Hotel Skansen, Färjestadens gård, Sjöbergs äng, Talludden och Granudden kan knytas samman för att på så vis minska barriären av väg 943. Varierad bebyggelse, ett samlat centrum, inbjudande offentliga stråk och platser samt tillgängliga vägar där det är enkelt att hitta och ta sig fram gör att Färjestaden kan utvecklas till ett tätare, mer levande och gångvänligt samhälle.

Planområdets möjligheter och förutsättningar

Planområdets har ett tilltalade strategiskt läge som Mörbylånga kommun vill ta vara på. Naturen och grönområdena är en stor tillgång för samhället och är välbesökt året om. Närheten till bad, friluftsliv, upplevelser, nöjen och handel i nära anslutning till Färjestadens hamn har varit utgångspunkten i arbetet med att ta fram detaljplanen.

– Målet har varit att utveckla en struktur där byggnader, friluftsområden, havet, människor och grönska ger planområdet dess karaktär och skapar förutsättningar för en välkomnande livsmiljö för boende, besökare och verksamheter. Genom att fokusera på de offentliga miljöerna och se nya möjligheter hur vi människor vill använda platserna i framtiden är jag övertygad om att Färjestaden kommer fortsätta vara en attraktiv plats, säger Marie-Christine Svensson, stadsarkitekt i Mörbylånga kommun.

Bakgrund till detaljplanens utformning

Visionerna och utformningen av detaljplanen utgår till största delen från planprogrammet för Färjestaden som blev klar 2019. När det togs fram genomfördes möten och stadsvandringar där förslag och synpunkter på området diskuterades.

Utöver planprogrammet har kommunen tagit fram utredningar som beskriver nuvarande förhållanden och olika konsekvenser av ett förslag. Detaljplanen innebär ett förbättrat skydd mot kommande klimatförändringar samtidigt är åtgärder nödvändiga för att inte stora delar av Färjestaden ska hamna under havsytan till följd av höjd havsnivå. Kuststräckans områden är tänkt att fortsätta som friluftsområden men på grund en stigande havsyta är ett kustskydd nödvändigt.

Välkommen att lämna synpunkter

Mellan den 15 februari och den 29 mars är detaljplanen ute på samråd och medborgare, företag och myndigheter kan lämna synpunkter på detaljplanen.

Handlingar är utskickade till fastighetsägare, företag och myndigheter som finns inom planområdet. Alla handlingar finns på kommunens webbplats men går också att beställa via kommunens servicecenter. På webben finns det information om hur man lämnar synpunkter. Under hela samrådstiden är alla välkomna att höra av sig till kommunen om man har funderingar.

Digitalt samrådsmöte

Under samrådstiden bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte den 4 mars klockan 17.00 via Microsoft Teams. Då presenterar ansvariga tjänstepersoner förslaget på detaljplan och det kommer även finnas möjlighet att chatta. Länk till samrådsmötet publiceras på kommunens webbplats.

Vad händer efter samrådstiden?

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och eventuella ändringar görs i detaljplanen. Därefter kommer ett nytt förslag att komma ut på granskning under minst tre veckor. Under granskningen är det återigen möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Sidan uppdaterad 15 februari 2021 Kommentera sidan