Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Budgetunderskott för vård- och omsorgsverksamheten

Budgetunderskott för vård- och omsorgsverksamheten

Enligt prognosen i juli går vård- och omsorgsverksamheten mot ett underskott på ca 7-8 miljoner utifrån lagd budget.

En del av underskottet kan förklaras med ökade antal timmar i hemtjänst och boendestöd, ökade kostnader för fyllnads- och övertid samt ökat ansvar gällande personlig assistans när brukare nekas insats från Försäkringskassan. I den analys som vi hittills genomfört kan vi se behov av att effektivisera vårt planeringsarbete inom hemtjänsten så att vi nyttjar resurserna där de behövs bäst för dagen.

En översyn av riktlinjerna för bistånd enligt SoL är påbörjad med uppdrag att precisera vilka insatser som ska finnas, insatsernas innehåll och vem som kan beviljas olika insatser utifrån den enskildes behov, förmåga och skälig levnadsnivå. För de medborgare som har insatser idag så kommer förändring inom bistånd att ske successivt vid omprövning av befintliga beslut.

Vi ser att vi måste hitta effektivare arbetssätt och nyttja våra resurser på ett smartare sätt. Det handlar inte om att personalen ska springa fortare utan att vi blir bättre på att planera och samverka med ansvar för helheten.

Alla enhetschefer har uppdrag att ta fram handlingsplaner med förslag till besparingsåtgärder.

Sidan uppdaterad 30 augusti 2017 Kommentera sidan