Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2018

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober 2018

PRESSMEDDELANDE: Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på kommunens hemsida.

Exploateringsavtal Runsbäck 2:195

Kommunstyrelsen har godkänt ett exploateringsavtal gällande 16 stycken villatomter i Runsbäck, Färjestaden, på mark som ägs av privat exploatör. Avtalet måste undertecknas innan ny "Detaljplan för Runsbäck 2:195 m.fl., Mörbylånga kommun", antas av kommunen.

Överenskommelsen om att ansvara för turistinformation om södra Öland och Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap

Stiftelsen Johan August Gustafssons Träskulpturer och Mörbylånga kommun har haft en femårig överenskommelse där stiftelsen förbundit sig att i museet i Segerstad tillhandahålla turistinformation om södra Öland och Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap. Nu har avtalet löpt ut och kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.

Medborgarförslag – Höjt friskvårdsbidrag för medarbetare i Mörbylånga kommun

Ett medborgarförslag har inkommit om höjt friskvårdsbidrag för de anställda i Mörbylånga kommun. Förslagsställaren menar att en höjning av bidraget skulle stimulera fler att nyttja det och därmed sänka sjuktalen bland medarbetarna. Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget med motiveringen att en ny friskvårdssatsning ska upp till politiskt beslut under hösten 2018.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

 • Kommunala priser och utmärkelser
 • Delårsrapport 2
 • Medborgarförslag – Samma regler som i Kalmar kommun gällande sommarjobb för ungdomar med uppehållstillstånd
 • Medborgarförslag – Trygghetsboende för äldre på Vasatomten
 • Motion av Pia Schröder (-) – Lots i livet
 • Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) – Satsning på elevhälsan
 • Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) och Matilda Wärenfalk (S) – Införa porrfilter på skolornas nätverk
 • Motion av Elisabeth Cina Kvarneke (V) om en läxfri skola
 • Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) – Gratis mensskydd till flickor i kommunens skolor
 • Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) – Bygga klimatsmarta trähus, passivhus, med hyresrätter
 • Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019
Sidan uppdaterad 9 oktober 2018 Kommentera sidan