Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2018

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari 2018

Kommunstyrelsen behandlade bland annat medborgarförslag om anvisningsskylt och kommunens snöröjningsutrustning. Kommunstyrelsen antog också en handlingsplan om hur andelen medarbetare inom Kommunals avtalsområde som arbetar heltid ska öka.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

JW87
 

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Heltidsresan för anställda inom Kommunals avtalsområde

Mörbylånga kommun har tagit fram en handlingsplan som beskriver hur andelen medarbetare inom Kommunals avtalsområde som arbetar heltid ska öka.

Handlingsplanen innehåller en nulägesanalys, en prognos för rekryteringsbehov i Mörbylånga kommun 2018-2021 och strategier för hur resurserna, arbetsuppgifterna och organisationen behöver anpassas för att uppnå målen.

Bakgrunden till handlingsplanen är en överenskommelse mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där målet är att heltid ska vara en norm i kommuner och landsting senast år 2021. Överenskommelsen innebär inte att heltid är något tvingande utan är en möjlighet för de som så önskar.

Överenskommelsen gäller tre mål:

  • alla som nyanställs ska erbjudas heltid
  • alla deltidsanställda ska erbjudas heltid
  • fler av de som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid idag, ska eftersträva heltidsarbete.

Kommunstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen för Heltidsresan för anställda inom Kommunals avtalsområde.

Anvisningsskylt till servicehuset Äppelvägen – svar på medborgarförslag

Ett medborgarförslag om att sätta upp en anvisningsskylt till servicehuset på Äppelvägen i Färjestaden har kommit in till kommunen.

Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Översyn av snöröjningsutrustningen för att förebygga mark- och vägskador – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget framhålls att snöplogar och schaktblad som inte är försedda med stödskenor eller stödhjul kan förorsaka stora skador på vägarna. Kommunen bör därför enligt förslaget kontrollera att samtliga snöröjare har adekvat utrustning.

Förvaltningen har för avsikt att förhandla fram ett nytt avtal om vinterväghållning inför snösäsongen 2018/2019 och kommer då att beakta frågor om säkerhetsutrustning på plogar och schaktblad.

Kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Rutin vid åldersuppskrivning av ungdomar som kommit till kommunen som ensamkommande barn

Ärendet blev återremitterat.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Delårsbokslut för Kalmarsunds gymnasieförbund
  • Förslag att se över kommunala föreningsrådet
  • Medgivande från medlemskommunerna om bildande av aktiebolag Moskogen AB
  • Byggnation av högstadium i Färjestaden – alternativ och konsekvenser
  • Del av matrosen 1 – detaljplan, angående omprövning
  • Havsplanering – Beslut om implementering av resultat från Kust- och havsplaneringsprojekt in i kommunens fortsatta planering. 
Sidan uppdaterad 6 februari 2018 Kommentera sidan