Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 november

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 november

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen.

Medborgarlöfte 2018-2020

Mörbylånga kommun har tillsammans med polisen beslutat att anta ett nytt medborgarlöfte för åren 2018-2020. Efter trygghetsmätningar, dialoger och enkätundersökningar har det visat sig att de flesta känner sig trygga i Mörbylånga kommun. Däremot upplevs det att trafikanter kör för fort och att fler förebyggande åtgärder bland ungdomar behöver vidtas. Därför har kommunen tillsammans med polisen kommit fram till att följande prioriteringar ska göras:

ANDT, Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak
Vi lovar att kommunens drogförebyggande arbete ska vara långsiktigt och strukturerat, bland annat genom samverkan med kommunens grundskolor. ANDT-strategi för Mörbylånga kommun ska arbetas fram i samverkan med polis.

Trygghetsvandringar
Vi lovar att vi ska genomföra årliga trygghetsvandringar. Syftet är att öka tryggheten samt att ge människor möjlighet att påverka närområdet och den miljö man vistas i.

Grannsamverkan
I syfte att minska vardagsbrottsligheten ska kommun och polis verka för att fler grannsamverkansprojekt startas i kommunen. Detta ska ske genom informationsträffar i Mörbylånga och Färjestaden.

Trafik
Vi lovar att vi ska verka för att motverka hastighetsöverträdelser. Detta ska ske genom återkommande trafikkontroller och genom att använda mobil fartkamera på olika platser i kommunen.

Medborgarförslag - Anlägga en boulebana på Lindero samt till det anlägga en grillplats med tillhörande trädgårdsmöbler

Ett medborgarförslag har inkommit där man önskar anlägga en boulebana på baksidan av äldreboendet Lindero i Mörbylånga. Förslagsställaren anser också att boulebanan kan kompletteras med en grillplats och en grupp trädgårdsmöbler. Kommunstyrelsen har valt att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det för närvarande inte finns utrymme för en sådan investering samt att en befintlig boulebana i närområdet är disponibel också för boende på Lindero.

Medborgarförslag – Ställ i ordning badplatsen i Kalvhagen

I medborgarförslaget efterfrågas en upprustning av Kalvhagens badplats i Mörbylånga där förslagsställaren önskar en renovering av bryggans trädäck och utbyggnad längst ut på bryggan. Kommunstyrelsen anser att man har besvarat medborgarförslaget med hänvisning till en pågående utredning gällande Kalvhagen där det under våren 2017 konstaterades att det fanns renoveringsbehov av tidigare nämnda brygga. I handlingsplanen för perioden 2017-2019, som togs fram utifrån ovan nämnda utredning anges för Kalvhagen att bryggan ska renoveras och en möjlig tillgänglighets-anpassning. Detta uppdrag pågår och kultur- och fritidssektorn har äskat medel för detta inför 2019 års budget.

Riktlinje för kommunala småbåtshamnar i Grönhögen, Mörbylånga och Färjestaden

De tidigare föreskrifterna för de kommunala småbåtshamnarna antogs av kommunstyrelsen år 2012. Nu har kommunstyrelsen antagit en reviderad version av dokument och istället kallat det för "riktlinje".

Avtalsförslag till övertagande av huvudmannaskap för väg 952 (Gamla Storgatan), väg 953 (Brandstationsgatan) samt del av väg 951 (Storgatan) i Färjestaden

Kommunstyrelsen har beslutat att Mörbylånga kommun ska överta huvudmannaskapet för vägarna Storgatan, Gamla Storgatan och Bradstationsgatan i Färjestaden. Ett kommunalt övertagande ger andra möjligheter vid planläggning och skulle gynna Färjestadens utveckling positivt. Tid för övertagandet blir som tidigast 2019-06-30, men är beroende av Trafikverkets beslutsprocess.

Sidan uppdaterad 6 november 2018 Kommentera sidan