Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2018

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2018

Kommunstyrelsen har idag bland annat behandlat riktlinjer för skolpeng utomlands samt medborgarförslag om skateboardramp och mountainbikebana.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Riktlinjer för skolpeng utomlands

Förvaltningen har tagit fram riktlinjer som beskriver under vilka förhållanden det finns möjlighet att få skolpeng utomlands för att där fullgöra skolplikten och bekosta sina studier.

Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för skolpeng utomlands.

Renovera eller bygga en ny skateramp – svar på medborgarförslag

I ett medborgarförslag framförs önskemål om att kommunen ska bygga en ny skateramp eller renovera den befintliga i Färjestaden.

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att skaterampen i Färjeparken är funktionsduglig samt att marken vid Rylgatan kommer att bebyggas.

Stänga av korsningen Smaragd-/Granitvägen så Smaragdvägen blir en återvändsgata – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås en stängning av korsningen Granit-/Smaragdvägen, i syfte att minska genomfarten i bostadsområdet och på så sätt minska hastigheten och förebygga olycksrisken då det finns mycket barn i området.

Kommunstyrelsen beslutar att avstängningen av korsningen Granit-/Smaragdvägen får en tillfällig trafikföreskrift på två år. Därefter ska avstängningen utvärderas innan en eventuell vidare förlängning.

Bygga mountainbikebana – svar på medborgarförslag

Två medborgarförslag har inkommit som gäller önskemål om att kommunen bygger en ny mountainbikebana vid gamla mountainbikebanan i Mörbylånga.

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att mountainbikebanans lokalisering ska involveras i det fortsatta arbetet med utformning av markområdet mellan Kamerala villan och Zokker samt norr om Zokker.

Trafiksituationen i Algutsrum – svar på medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit gällande fartdämpande åtgärder och förbud mot tung trafik i Algutsrum. Förslaget gäller vägen vid Stenladan, Törnbottenvägen, Jordtorpsvägen, Nymans väg med anslutade cykelväg, Herlins väg, Jätten Alguts väg, Möllströms väg med multiarenan och infarterna till Algutsrum.

Kommunstyrelsen avslår förslaget och ger i uppdrag åt förvaltningen att göra en hastighetsöversyn på vägen vid Stenladan och utreda ett eventuellt förbud att stanna på Möllströms väg.

Prioritering av ungdomstider på konstgräsplan i Färjestaden – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget framförs önskemål att ungdomslag bör prioriteras fram till kl. 19.00 på konstgräsplanen i Färjestaden och att prioriteringen ska avse hela vintersäsongen från november till april.

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att föreningen internt har möjlighet att fördela sina träningstider enligt föreningens önskemål.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Medborgarförslag - Parkourpark på Torslunda skola
  • Medborgarförslag - Bygga en simhall Medborgarförslag - Konstgräsplan i Gårdby
  • Medborgarförslag - Bygg en ny sporthall i Glömminge vid Glömminge skola
  • Delbetänkande - Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022 - Beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen
  • Överförmyndarverksamheten - Framtida organisation
  • Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Flexibla körfält på Ölandsbron
  • Motion av Margaretha Lööf-Johanson (S) - Suicidförebyggande hinder på Ölandsbron
  • Motion av Pia Schröder (-) - Förbud mot husbilar och husvagnar på våra vägar på Öland under viss period sommartid
  • Utbetalning av partistöd 2018
Sidan uppdaterad 6 februari 2018 Kommentera sidan