Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 september

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 september

PRESSMEDDELANDE: I dag har kommunstyrelsen beslutat att godkänna ett medborgarförslag gällande hastighetssänkande åtgärder på Kopparslagargatan i Resmo.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Remiss – Uppdaterad regional digital agenda för Kalmar län 2019-2020

2017 presenterade regeringen en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Mörbylånga kommun föreslår Regionförbundet i Kalmar län och landstinget i Kalmar län att man gärna ser mer skrivning kring områdena digital trygghet och infrastruktur.

Remiss – Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län

Mörbylånga kommun har med hjälp av privata aktörer kommit långt i utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen. Snart kommer det dock visa sig vilka hushåll och verksamheter som inte går att ansluta på kommersiell basis.

Mörbylånga kommun har därför skickat in ett yttrande till Regionförbundet i Kalmar län och landstinget i Kalmar län om att staten borde ansvara för de sista procenten som inte går att ansluta utan subventionering.

Belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle – svar på medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit till Mörbylånga kommun med en önskan om belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren menar att leksäsongen skulle kunna förlängas – och att det på sikt skulle leda till glada och hälsosamma barn och föräldrar. Vidare nämner förslagsställaren LED-belysning med tidsstyrning som en potentiell lösning.

Kommunstyrelsen har beslutat att återremitera medborgarförslaget för att undersöka möjligheterna till försöksverksamhet genom klimatkompensering.

Hastighetssänkning/genomfartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo – svar på medborgarförslag

Mörbylånga kommun har fått in ett medborgarförslag gällande sänkt hastighet, alternativt ett genomfartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo. Förslagsställaren hänvisar till att gatan är full med lekande och bollspelande barn sommartid.

Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla medborgarförslaget och uppdra tekniska förvaltningen att söka gångfartsområde hos Länsstyrelsen.

Låt gatubelysningen i Seberneby vara kvar – svar på medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit till Mörbylånga kommun gällande gatlampa i Seberneby, vilken förslagsställaren menar ska finnas kvar.

Kommunstyrelsen har beslutat att avslå medborgarförslaget med hänvisning till tidigare taget beslut i kommunledningsutskottet.

Utredningsuppdrag – Knyt skolan närmare företagen i vår kommun

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda möjligheten till åtgärder för att knyta samman skolan med företagen i Mörbylånga kommun. Förslaget verkar för att sammanföra högstadieelever med näringslivet så att de på så sätt kan lära sig vad det innebär att ha ett visst yrke och vad de måste göra för att utbilda sig till det. Vidare föreslår man att ta fram incitament till företagen för att de ska ställa upp som mentorer. Utredningen ska även innefatta kommuner och landsting.

Utredning av fristående utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen

Prognoser visar att behovet av platser för särskilt boende kommer öka i Mörbylånga kommun. För tillfället finns det tillräckligt med platser, men med ett ökande behov behövs fler platser i framtiden. För att inte hamna i tidsnöd när behovet ökar behöver kommunen ha god framförhållning när det gäller att planera för utbyggnad av särskilda boenden. Därför behöver kommunen redan nu utreda vilket sätt som bäst kan lösa kommande behov.

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka vidare ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

 • Medborgarförslag - Asfaltera grusvägar på södra Öland
 • Omfördelningar inom investeringsbudget för VA Kalmarsundsregionens Renhållare
 • Årsredovisning 2017 och ansvarsfrihet
 • Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
 • Sydarkivera Ny förbundsordning
 • Ölands kommunalförbund -Delårsrapport 1, per den 30 april 2018
 • Motion av Pia Schröder (-) - Utarbeta en uppförandekod för förtroendevalda politiker i kommunen
 • Motion av Elisabeth Cima Kvarneke (V) - Stödja äldres banktjänster, digitalt i hemmet
 • Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Skyltar vid gång- och cykelvägen intill Telebacken i Färjestaden
 • Revidering av Brandskyddspolicy
 • Reglemente för kommunstyrelsen
 • Reglemente för kultur- och tillväxtnämnden
 • Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
 • Reglemente för socialnämnden
 • Reglemente för utbildningsnämnden
 • Utredning av fristående utförare av särskilt boende inom äldreomsorgen
Sidan uppdaterad 4 september 2018 Kommentera sidan