Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen.

Ansökan om stöd till grannsamverkan

Organisationen samverkan mot brott (SAMBO) finansierar grannsamverkansverksamheten i Sverige. Nu har kommunstyrelsen beviljat ett stöd om 10 000 kronor till organisationen för åren 2019-2020. Beslutet ligger i linje med Medborgarlöften 2018-2020, där det finns beskrivet att Mörbylånga kommun ska verka för att fler grannsamverkansområden startas upp i kommunen.

Anhållan om fortsatt stöd till Stiftelsen Capellagården

Kommunen har under flera år lämnat stöd till Capellagården i Vickleby, som sedan starten 1960, utbildat över 3 000 personer. Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta ge Capellagården ett verksamhetsbidrag på 300 000 kronor för år 2019.

Köpekontrakt – Sjömannen 5

Fastigheten Sjömannen 5 ligger i Mörbylånga hamn och ingår i ett köpekontrakt tecknat med privat exploatör för hela hamnen. Kommunen äger i dag större delar av hamnen och därför är det viktigt att man får rådighet över marken och byggnaderna där. Hamnen ingår tillsammans med sockerbruksområdet i ett pågående planprogram.

Köpekontrakt – Ventlinge 7:33

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja fastigheten Ventlinge 7:33 till Mörbylånga Bostads AB. Fastigheten ligger strax intill bostadsbolagets hyreslägenheter och i dag används den delvis som parkering för just dessa hyresrätter. En försäljning gynnar fastighetsbolagets möjligheter att utöka befintlig bostadsbebyggelse i form av hyreslägenheter alternativt helt ny bostadsbebyggelse i Grönhögen.

Samarbetsavtal – Exploatering Grönhögen

I Grönhögen samhälle finns i dag efterfrågan på byggklara tomter. Det finns även möjlighet att få fullgod teknisk service för bostäder. Nu har kommunstyrelsen beslutat att underteckna ett samarbetsavtal för exploatering med Mörbylånga Bostads AB, och har för avsikt att tillföra området med byggklara tomter för villabebyggelse. Bostadsbolaget avser att bebygga området med flerbostadshus och/eller rad-/par-/kedjehus.

Svar på medborgarförslag – Belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med önskan om belysning på lekplatserna i Mörbylånga samhälle. Förslagsställaren menar att en sådan åtgärd skulle förlänga leksäsongen på lekplatserna och att det på sikt skulle kunna leda till mer hälsosamma och gladare barn och vuxna. Nu har kommunstyrelsen beslutat att testa solcellsdriven belysning på den största och populäraste lekplatsen i Mörbylånga centrum belägen mellan Skolgatan/Skansgatan/Hantverkargatan/Fogelbergsgatan. Lekplatsen är lättillgänglig för såväl dagbarnvårdare, förskolan, skolan och boende i samhället.

Snöskottningstjänsten

Kommunstyrelsen har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur samverkan mellan hemtjänstpersonal och AME kan lösa snöröjningen där behov föreligger. Man ska även ta med medgivande från brukaren och kostnadsfrågan för beslut i socialnämnden i början av januari.

Revisionsrapport – Granskning av kvaliteten i arbetet med intern kontroll

Revisorerna i Mörbylånga kommun anser att nämnderna delvis säkerställer den interna kontrollen tillräckligt. Nu har kommunstyrelsen beslutat att införa nya riktlinjer för intern kontroll. I och med det införandet och en tydligare organisation för arbetet med riskanalyser och återrapportering av den interna kontrollen kommer de övriga brister som revisorerna påtalat att åtgärdas.

Sidan uppdaterad 4 december 2018 Kommentera sidan