Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2019

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2019

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen tisdagen den 3 september 2019.

Ekonomisk uppföljning 2019 för Mörbylånga kommun och Plan för återställande av underskott i budget 2019

Mörbylånga kommun kan konstatera att prognosen för helåret pekar i rätt riktning. Just nu visar prognosen ett större plusresultat än budgeterat. Nämnderna har hörsammat uppdraget med att se över och åtgärda aktiviteter i verksamheterna för att minska underskottet.

Kommunstyrelsen har gått igenom den analys som nämnderna och verksamheterna har gjort. Utifrån de presenterade konsekvensbeskrivningarna kommer inga ytterligare besparingar att genomföras.

Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Ansvar

Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism i Mörbylånga kommun ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. En kommunal strategisk samordningsfunktion finns hos kommunstyrelsen. Uppdraget är att på en strategisk nivå leda och samordna arbetet mot våldsbejakande extremism både internt och med externa parter och att ge stöd till olika verksamheter.

Samverkan

Nödvändiga samverkansaktörer i kommunens breda, kontinuerliga, förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism är skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, polis och SÄPO.

Utbildning och stöd till medarbetare i Mörbylånga kommun

Avgörande för ett framgångsrikt arbete är att kunskapsnivån inom området höjs. Verksamheter i Mörbylånga kommun som berörs av våldsbejakande extremism behöver därför utbildningsinsatser. Genom ökad kunskap och utbildning av berörd personal i olika verksamheter kan fler individer fångas upp. I första hand är det personal i första linjen i kommunen som behöver utbildning, till exempel lärare, förskollärare, fritidsgårdspersonal, personal inom socialtjänsten med flera.

Varje verksamhet behöver identifiera vilka generella utbildningsbehov som finns. Varje verksamhet behöver också identifiera om det finns behov av fördjupad utbildning för vissa. Samordnaren finns som stöd i utbildningsfrågor. Samverkan med kommunpolis finns när det gäller utbildningsinsatser.

Stöd till anhöriga

Stöd till föräldrar är en mycket viktig del i arbetet. Vid oro för att en anhörig riskerar att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse, ska i första hand individ- och familjeomsorgen i Mörbylånga kommun kontaktas.

Lokal lägesbild

Det är av stor vikt att kommunen arbetar för att ha en uppdaterad lägesbild. Detta sker i samverkan med polisen.

Uppföljning och utvärdering

Samtliga aktiviteter genomförs regelbundet, minst en gång per år. Uppföljning och utvärdering av arbetet sker årligen i samband med att den lokala lägesbilden sammanställs och presenteras. Revidering av handlingsplanen ska ske innan 2022 års slut.

Urval av ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

  • Eketorps borg – Utvärdering
  • Motion av Eric Dicksson (KD) - Minska fikakostnaderna för kommunala styrelsemöten och nämndsmöten
  • Motion av Agneta Stjärnlöf (M) - Införa Studion på samtliga skolor i Mörbylånga kommun
  • Antagande av detaljplan - Del av Glömminge 1:58
Sidan uppdaterad 3 september 2019 Kommentera sidan