Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober 2019

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen tisdagen den 1 oktober 2019.

Mörbylånga kommun - Delårsrapport 2 för perioden 2019-01-012019-08-31

Delårsbokslutet ger oss många viktiga svar. Dels är det en bekräftelse på att ledning och styrning fungerar och att verksamheterna och nämnderna gjort ett bra jobb för att få en budget i balans.

Det mesta pekar på att vi kommer göra ett positivt resultat 2019 och att vi når vårt uppsatta mål på 1,5 procents överskott, vilket är avgörande för att möta framtida utmaningar och investeringsbehov.

Det är tydligt att verksamhetsområdet utbildning inte klarar att bedriva sin verksamhet inom tilldelad ram. Åtgärder har vidtagits men vi ser att vi inte kan åstadkomma en verksamhet som håller den kvalitet som vi eftersträvar samt att vi erbjuder våra medarbetare inom grundskola en god arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen har därför fattat beslut om att inga ytterligare besparingar ska göras inom grundskolan. Det innebär att verksamheten kommer generera ett minusresultat när året är slut.

Framtida utmaningar

Vi vet att vi har många och stora utmaningar framför oss med vår ekonomiska situation, då vi blir allt fler äldre i kommunen men också att vi är en tillväxtkommun. Därför kommer det även framöver att krävas flera modiga prioriteringar och ett fortsatt arbete med att hitta mer effektfulla arbetssätt och metoder tillsammans med medarbetare och medborgare. Att hitta rätt när det gäller digitalisering som ett verktyg för att klara framtidens utmaningar, både ur ett ekonomiskt men också kompetensförsörjningsperspektiv är en viktig fråga för oss.

Vidare är delårsrapporten en viktig signal till hur budgeten 2020 samt planen för 2021-2023 ska utformas och prioriteras.

Medborgarförslag - Inventera de områden som kan vara lämpliga att använda som betesmarker

Mörbylånga kommun har tagit emot ett medborgarförslag avseende inventering av kommunala ytor som kan vara lämpliga som betesmarker samt att delge information om dessa på kommunens hemsida för djurägares vetskap.

Inom kommunen finns flertal ytor som skulle lämpa sig som djurbete. Genom att låta djur beta mark istället för att klippa ytorna ökar den biologiska mångfalden samtidigt som utsläpp från grönytemaskiner minskar. Det skulle även ge en positiv effekt på minskade driftskostnader.

Kommunstyrelsen beviljade medborgarförslaget.

Sidan uppdaterad 1 oktober 2019 Kommentera sidan