Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti 2017

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti 2017

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att sälja del av Björnhovda 25:2 till Bovieran AB för 1,6 miljoner kronor. Kommunstyrelsen antog också en policy för arbetsintegrerade sociala företag och en policy för biståndshandläggning.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Köpekontrakt med Bovieran AB

Kommunstyrelsen har idag beslutat att sälja del av Björnhovda 25:2 för 1,6 miljoner kronor till Bovieran AB för uppförande av seniorboende i form av bostadsrättslägenheter.

Policy för arbetsintegrerade sociala företag

Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) är ett företag som driver näringsverksamhet och vars övergripande ändamål är att integrera människor som har stora svårigheter att få eller behålla ett arbete. ASF vänder sig oftast till personer som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Dessa personer är ofta unga, utrikes födda eller har någon funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen vill med policyn klargöra sin ståndpunkt gällande arbetsintegrerade sociala företag och deras vikt i samhällsutvecklingen. Policyn tar också upp hur kommunen kan främja start av, utveckling av och stabilitet i ASF.

Policy för biståndshandläggning inom omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för biståndshanläggning inom omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen. Enligt förslaget ska bedömningen av behovet präglas av helhetssyn, kontinuitet samt att den enskildes egna resurser tas tillvara. Varje beslut ska vara baserat på den enskilde individens behov. Kommunens värdegrund Människan i fokus ska ligga till grund för det förhållningssätt som ska prägla bistånds­handläggningen. I övrigt finns bestämmelser i socialtjänstlagen som styr biståndshandläggningen.

Kommunstyrelsen antar policyn för biståndshandläggning och ger förvaltningen i uppdrag att fastställa riktlinjer för hur policyn ska verkställas.

Skolkulturplan

Inför läsåret 2016/2017 togs inte fram någon särskild skolkulturplan utan det är planen för läsåret 2015/2016 som nu har reviderats. Skolkulturplanen föreslås fortsättningsvis inte vara låst till ett specifikt läsår. Istället ska en aktualitetsprövning göras i slutet av varje läsår.

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vissa kompletteringar.

Renovera lekplatsen i Gårdby – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås en allmän förbättring av lekplatsen i Gårdby, bland annat fotbollsmålen som är rostiga och saknar nät.

Av ekonomiska skäl måste olika förbättringsåtgärder spridas över tid. Ett nytt lekhus kom på plats 2014, fotbollsmålen byttes ut i somras och en ny gungställning planeras till 2018.

Ärenden som ska vidare till fullmäktige för beslut

  • Visioner och kommunövergripande mål 2018-2020
  • Förändringar i resursfördelningsmodellen för barn- och ungdomsverksamheten inför budget 2018
  • Äskande från Ölands kommunalförbund om tilläggsbudget gällande ökade kostnader för lokalt RiB-avtal
  • Årsredovisning för VA-verksamheten
  • Remiss ny dataskyddslag
  • Ökade kostnader för gemensamt arkivcentrum
Sidan uppdaterad 15 augusti 2017 Kommentera sidan