Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2017

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni 2017

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om regler för det nyinstiftade folkhälsopriset och att godkänna köpekontrakt och exploateringsavtal som möjliggör för nya bostäder i Isgärde och Färjestaden.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Genomfart för bil förbi Bredingestrand till Klovenhalls rastplats – svar på två medborgarförslag

Kommunen har fått in två medborgarförslag om att vägen förbi villaområdet Bredingestrand bör öppnas så att biltrafik till parkerings- och rastplatsen vid Klovenhall blir möjlig.

Förvaltningen har påbörjat en grundlig genomgång av ärendet. Kommun­styrelsen har tidigare i år också besökt området och har konstaterat att det är angeläget att tillgängligheten i området ökar och att fler parkeringsplatser bör byggas.

Kommunen har valt att lämna in en ansökan om lantmäteri­förrättning för ändring av gemensamhetsanläggningen Mörbylånga Bredinge ga:1. Skälen för ansökan rör ändrade förhållanden i områdets vägsituation, bland annat frågor om framkomlighet och tillgänglighet. I ansökan framhålls bland annat att den lokalgata som ska säkra allmänhetens tillgänglighet till området inte har byggts och att de vägbommar som hindrar genomfart kom på plats i samband med att cykelleden Risinge-Kobbskogen färdigställdes. I ansökan framhålls också vikten av god framkomlighet norrifrån till Klovenhalls rasplats och fastigheter söder om rastplatsen.

Kommunen avvaktar nu svar på ansökan om lantmäteriförrättning innan några särskilda initiativ kan tas.

Folkhälsopris

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett folkhälsopris som ska uppmärk­samma insatser som påverkar folkhälsan positivt.

Enligt det förslag till regler för priset, som förvaltningen har tagit fram, kan priset delas ut till en person, grupp, förening, organisation eller företag som gjort särskilt betydelsefulla insatser för att påverka folkhälsan positivt. Priset består av ett diplom och en prissumma på högst 2 000 kronor.

Kommunstyrelsen antar de föreslagna reglerna för folkhälsopriset.

Köpekontrakt och exploateringsavtal möjliggör för nya bostäder

Kommunstyrelsen har idag beslutat att sälja del av Björnhovda 25:2 för drygt 2,1 miljoner kronor till Håkansson Consulting. Köparen avser att uppföra 24 hyreslägenheter på fastigheten. Fastigheten tillhör området hållBARplats Järnvägsgatan, som nyligen blivit färdigställt, och de 24 hyreslägenheterna blir därmed de första bostäderna som byggs i området.

Kommunstyrelsen har också godkänt ett exploateringsavtal som avser bostäder på fastigheten Isgärde 4:74.

Exploateringarna är positiva för Mörbylånga kommuns utveckling. Att det är flera olika aktörer som bygger bostäder påverkar inflyttningen på ett positivt sätt.

Förbättra lekplatsen i Gårdby – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås en allmän förbättring av lekplatsen i Gårdby, bland annat fotbollsmålen som är rostiga och saknar nät.

Av ekonomiska skäl måste olika förbättringsåtgärder spridas över tid. Ett nytt lekhus kom på plats 2014, fotbollsmålen kommer att bytas ut till sommaren och en ny gungställning planeras till 2018.

Ärenden som ska vidare till fullmäktige för beslut

Klimatstrategi 2017-2020

Klimatstrategin innehåller bland annat kommunens övergripande mål för klimatarbetet, vad vi vill uppnå, hur vi vill jobba och en lägesbild över hur det ser ut idag. Strategin är indelad i fyra temaområden; samhällsutveckling, energiförsörjning och energianvändning, konsumtion och avfall, kunskap och påverkan. Varje temaområde har ett antal delområden. I handlings­planen listas åtgärder och aktiviteter som ska leda till att målen uppfylls.

Bostadsförsörjningsprogram

Enligt lag ska alla kommuner ha riktlinjer för hur bostadsförsörjningen ska planeras. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörj­ningen förbereds och genomförs.

VA-taxa författningstext

Förvaltningen har gjort en översyn av VA-taxans struktur och innehåll samt tagit fram ett underlag för beslut om förändrad konstruktion av taxan. Förslaget till ny författningstext, som bygger på Svenskt Vattens basförslag, innebär bland annat att varje vattentjänst bär sina egna kostnader, att dagvattenavgifter införs i brukningsavgifterna samt en förändrad fördelning av anläggningsavgifterna då en fastighet inte ansluter till alla vattentjänster.

Tertialbokslut

Resultatet för kommunen perioden januari – april uppgår till 1,9 miljoner kronor. Prognosen för helåret är 2,1 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad 1 juni 2017 Kommentera sidan