Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 8 maj 2018

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 8 maj 2018

Kommunstyrelsen har idag bland annat behandlat medborgarförslag om gatubelysningar och farthinder samt godkänt ett avtal om gemensamt dataskyddsombud. Kommunstyrelsen beslutade också att en utredning om vilket sätt att upphandla platser för särskilt boende ska tas fram.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Utredning av fristående utförare inom äldreomsorgen, särskilt boende

Prognoser visar att behovet av platser på särskilt boende kommer att öka i kommunen. För närvarande är antalet platser tillräckligt men frågan om hur vi säkerställer tryggheten för de äldre i framtiden behöver utredas.

Kommunens begränsade möjligheter att själv bygga och driva nya särskilda boenden gör att det finns anledning till att titta på alternativet att låta fristående utförare starta och driva särskilda boenden. Att låta fristående utförare stå för lokaler och drift innebär att kommunen måste upphandla, antingen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) eller enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Eftersom det finns både för- och nackdelar med de olika sätten att upphandla ska utredningen utgöra en grund för att kunna avgöra vilket sätt att upphandla som passar Mörbylånga kommuns situation.

Ölands Hembygdsförbund/Ölands Museum Himmelsberga – Ansökan om verksamhetsbidrag

Ölands Hembygdsförbund/Ölands Museum Himmelsberga har ansökt om 100 000 kronor i stöd för verksamhetsåret 2018. Kommunstyrelsen avslår förslaget och hänvisar till att Mörbylånga kommun prioriterar andra frågor kopplade till kulturstrategin och att Ölands Hembygdsförbund kan ansöka om bidrag enligt gällande bidragsregler.

Kalmar läns museum – Ansökan om verksamhetsbidrag för Eketorps borg år 2018

Kalmar läns museum har ansökt om driftsbidrag på 250 000 kronor till verksamheten vid Eketorps borg för säsongen 2018. Kommunstyrelsen beslutade att Mörbylånga kommun tecknar ett ettårigt avtal med Kalmar läns museum där verksamheten vid Eketorp erhåller 150 000 kronor. Beslutet gäller under förutsättning att öppettiderna vid Eketorp inte minskas.

Ansökan om EU-initiativet

Wifi4EU är ett initiativ från EU-kommissionen som via ett särskilt bidrag syftar till att ge invånare och besökare tillgång till trådlöst internet på offentliga platser som parker, torg, offentliga byggnader och vårdinrättningar över hela unionen.

Kommunstyrelsen beslutade att IT-avdelningen får i uppdrag att för Mörbylånga kommuns räkning ansöka om en Wifi4EU-check för utbyggnad av trådlöst internet i kommunens äldreboenden.

Medborgarförslag – Fler gatubelysningar på Södra Sandåsgatan

Ett medborgarförslag angående fler gatubelysningar på Södra Sandåsgatan söder om Järnvägsgatan har kommit in till kommunen. Förslagsställaren tycker att det är mörkt att cykla och gå i området och känner sig inte trygg.

Kommunstyrelsen avslår förslaget och hänvisar till kommunens övertagande av gatubelysningen från E.ON.

Medborgarförslag – Farthinder på Södra Sandåsgatan

Ett medborgarförslag har inkommit angående ett behov av farthinder på Södra Sandåsgatan i Färjestaden. Förslagsställaren upplever att gällande hastigheter på 30 och 40 km/h inte hålls. Vägen är smal, och man är orolig över att trafiktrycket på vägen kommer öka då det byggs mer i området.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att förvaltningen inte ser något behov av farthinder på Södra Sandåsgatan.

Övertagande av statligt driftbidrag – Stora Frö Samfällighetsförening

Stora Frö Samfällighetsförening har lämnat in en förfrågan till Mörbylånga kommun om att ta över det statliga driftsbidraget som kommunen får för skötsel och underhåll på vägar som tillhör föreningen. I och med detta övertagande vill föreningen få bidraget och sköta vägnätet i Stora Frö i egen regi. Föreningen vill även ha ett bidrag från kommunen för att man sköter om snöröjningen på de kommunala gator som inte ingår i det statliga bidraget.

Kommunstyrelsen beslutar, enligt föreningens önskemål, att Stora Frö Samfällighetsförening övertar driftsansvaret och därmed all skötsel av vägarna i Stora Frö. Föreningen får även ett årligt bidrag för att sköta snöröjningen på gator som inte ingår i det statliga driftsbidraget. Övertagandet sker den 1 juni 2018.

Sydarkivera – Avtal om gemensamt dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera har efter önskemål från ett antal förbundsmedlemmar genomfört en utredning över hur en verksamhet med gemensamt dataskyddsombud ska kunna inrättas och tillhandahållas som anslutande tjänst för intresserade förbundsmedlemmar.

Ett förslag till avtal mellan kommunen och Sydarkivera har tagits fram. Kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Sidan uppdaterad 8 maj 2018 Kommentera sidan