Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2017

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2017

Kommunstyrelsen behandlade bland annat att sälja mark för bostäder i Björnhovda, samt att förlänga köpekontrakt för Norra viken i Mörbylånga.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Avslag på ansökan om ekonomiska medel för skolskjutsar

CIS Kalmar AB har lämnat in en ansökan om ekonomiska medel till skolskjutsar för de elever som är bosatta i Mörbylånga kommun och som går på Västra skolan i Kalmar. Som fristående huvudman får CIS en elevpeng, men kostnaden för skolskjutsar ingår inte i elevpengen.

Om en elev väljer annan skola än den som kommunen annars skulle placerat dem i finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att svara för skolskjutsen. Mörbylånga kommun har valt att bevilja skolskjuts för dessa elever under förutsättning att skolan ligger i kommunen och att de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda.

Kommunstyrelsen avslår CIS ansökan.

Exploateringar i Björnhovda, området HållBARplats

Exploateringarna i området HållBARplats fortsätter och kommunstyrelsen beslutade idag om ytterligare två avtal som möjliggör bostäder i området.

Det första avtalet avser ändring av ett köpekontrakt med Håkansson Consulting. Köparen vill ändra tidigare köpekontrakt genom att minska ytan från 7 250 kvadratmeter till 4 900 kvadratmeter samt ha markoption på kvarvarande yta. Anledning till detta är att den beräknade kostnaden för hela projektet ökat på grund av ny lagstiftning för bland annat brandsäkerhet. Kommunstyrelsen godkänner tilläggsavtalet och säljer 4 900 kvadratmeter för 1,2 miljoner kronor.

Det andra avtalet avser ett köpekontrakt med Obos mark AB avseende villatomter, där Mörbylånga kommun säljer cirka 4 600 kvadratmeter till Obos mark AB för 1,9 miljoner kronor. Köparen påbörjade exploatering av området 2010 genom att köpa loss mark från kommunen samt bekosta delar av upprättande av detaljplan. På grund av konjunkturen stoppades exploateringen och kommunen köpte tillbaka marken. I samband med detta tecknades markoptionsavtal som garanterade köparen att få förvärva minst fyra villatomter på fastigheten. Köpekontraktet som nu tecknas innehåller max 5 villatomter.

Förlängning av köpekontrakt för Norra viken, Mörbylånga

Ecedom AB vill förlänga de villkorade köpekontrakten för område 1 C och 2 i Norra viken, Mörbylånga. Förlängningen av avtalen sker med oförändrade villkor.

Yttrande över förslag till nationell transportplan

Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. I förvaltningens förslag till yttrande poängteras särskilt E22 sydöstra kuststråket, Ölandsbron inklusive Ölandsleden samt mötesseparering och cykelvägar på landsbygd.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Utformning av trafikgupp vid Rylgatan, Färjestaden – svar på medborgarförslag

Förslagsställaren föreslår utformning av trafikgupp och övergång till gång- och cykelvägen i Rylgatan i Färjestaden.

Förvaltningen bedömer att det är fri sikt i området och att rondellen på Järnvägsgatan dämpar hastigheten, varför ett farthinder inte är motiverat. I området pågår byggnation och en allmän översyn av området ska göras för att se om ytterligare åtgärder behövs för att öka trafiksäkerheten.

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Försäljning av vindkraftverket Brahehus (återremitterat)
  • Delårsbokslut
  • Taxor och avgifter (fjärrvärme, VA, bygglov, serveringstillstånd)
  • Budget och verksamhetsplaner för 2018 med ekonomisk flerårsplan för 2019-2020
  • Utdebitering 2018
  • Upplåning 2018
  • KSRR (delårsrapport 2017 samt renhållningstaxa och föreskrifter för 2018)
  • Förfrågningsunderlag om LOV
Sidan uppdaterad 5 december 2017 Kommentera sidan