Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 mars 2018

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 mars 2018

Kommunstyrelsen har idag bland annat behandlat medborgarförslag om farthinder och cirkusdjur. Kommunstyrelsen beslutade också att ställa sig bakom Kulturplan Kalmar län 2022 – Kultur att växa i.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/.

Yttrande över Planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl.

Kommunstyrelsen har lämnat in ett yttrande till Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mörbylånga kommun gällande planprogram för Färjestaden 1:153 m.fl. Det har även Moderaterna och Centerpartiet gjort. Miljö- och byggnadsförvaltningen har nu tre olika yttranden att beakta.

Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämndens hantering av sjukfrånvaro

På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunstyrelsens och Miljö-och byggnadsnämndens hantering av sjukfrånvaron. Revisionsrapporten visar att kommunen arbetar ändamålsenligt med att reducera sjukfrånvaron och att det finns framtagna mål, strategier, dokument, rutiner och riktlinjer gällande personalpolitiken som beskriver hur kommunen arbetar för att personalen ska må bra och hur ohälsa kan förebyggas. Kommunen kommer utifrån revisionens rekommendationer att arbeta för att återkopplingen till styrelse och nämnd ska innehålla mer analyser om sjukfrånvaron och att effekterna av åtgärderna ska följas upp på ett bättre sätt.

Svar på uppföljning – Granskning av kommunstyrelsens investeringsplanering

Ärendet blev återremitterat.

Svar på remiss – Kulturplan Kalmar län 2022 – Kultur att växa i

Landstingets kulturnämnd i Kalmar län har begärt kommunens yttrande över Kulturplan Kalmar län 2022 - Kultur att växa i. Kulturplanen har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen, regionala kulturaktörer, organisationer och övriga intresserade. Då kulturplanen har en bred inriktning och stora delar ligger i linje med det arbete som har påbörjats eller pågår i Mörbylånga kommun beslutar kommunstyrelsen att Mörbylånga kommun ställer sig bakom kulturplanen.

Cirkusdjur – svar på medborgarförslag

Kommunen har tagit emot ett medborgarförslag om att förbjuda cirkusdjur på allmän plats i Mörbylånga kommun på kommunal mark. Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att kommunen inte har rätt att förbjuda djur på cirkus utöver vad Jordbruksverket föreskrifter
anger. Djurskyddsfrågor och tillsyn hanteras av länsstyrelsen.

Farthinder – svar på medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit gällande Möllstorpsgatan, sträckning Åkervägen-Storgatan. Förslagsställaren upplever att hastigheten på vägen är högre än 40 km och vill ha hastighetsdämpande åtgärder då det är många barn, djur och gångtrafikanter i området.

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att skolbygget och en eventuell avstängning av vägen och tillhörande ny infart i området Möllstorpsgatan/Åkervägen behöver bli klart innan man kan införa hastighetsdämpande åtgärder.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen Dnr 2017/001100-730
  • Rutin vid åldersuppskrivning av ungdomar som kommit till kommunen som ensamkommande barn Dnr 2017/001309-133
  • Redovisning över kostnadsbilden för marksanering i hamnen Mörbylånga Dnr 2017/000893-423
  • Byggnation av 7-9-skola i Färjestaden (högstadieskola) - Alternativ och konsekvenser Dnr 2017/001414-291
  • Motion av Matilda Wärenfalk (S) om Tommy Eliassons väg Dnr 2017/000705-311
  • Motion - Låt oss värna om våra igelkottar Dnr 2017/000935-487
  • Räddningstjänst Öland – Höjning av taxa för felaktigt automatlarm Dnr 2018/000370-173
Sidan uppdaterad 9 mars 2018 Kommentera sidan