Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2017

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2017

Kommunstyrelsen behandlade bland annat medborgarförslag om cykelväg i Gårdby och om belysning på cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Skogby. Kommunstyrelsen antog också reviderade riktlinjer för krisledningsgruppens funktioner.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Revidering av Krisledningsgruppens funktioner och riktlinjer

Krisledningsgruppen står för den operativa ledningen och ska snabbt få igång en samordnad krishantering. Krisledningsgruppen kan sammankallas såväl vid större som mindre händelser.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på ny krisledningsgrupp, med utökat antal funktioner. Kommunstyrelsen antar det nya förslaget till krisledningsgrupp, inklusive funktioner och instruktioner.

Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning

EU:s nya dataskyddsförordning ska börja gälla i Sverige den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen innebär att den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och att de registrerades rättigheter förstärks. Förordningen innehåller regler om hur personuppgifter får behandlas och ersätter därmed nuvarande Personuppgiftslag (PUL).

Kommunstyrelsen ger kommunchefen, tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp, i uppdrag att redovisa en ansvarsfördelning, en kostnadsbild, lämplig organisation och rutiner för att hantera tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen.

Cykelväg i Gårdby från Övre Ålebäck till dagis – svar på medborgarförslag

Förslagsställaren vill ha en cykelväg i Gårdby från Övre Ålebäck till dagis.

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat en motion om att bygga en cykelväg mellan Gårdby och Norra Möckleby och att samordna detta med VA-utbyggnaden. Det ärendet har lämnats till budgetberedningen för 2018.

Kommunstyrelsens svar på medborgarförslaget är att fortsatta ställnings­taganden gällande cykelvägen kommer att ske inom ramen för budgetberedningens arbete.

Belysning på gång-/cykelvägen mellan Järnvägsgatan och Skogsby – svar på medborgarförslag

Två medborgarförslag som beskriver behovet av gatubelysning längs cykelvägen från Skogsby centrum och ner längs Järnvägsgatan har skickats in till kommunen.

Förvaltningen är överens med förslagsställarna om att det finns behov av belysning men saknar möjlighet att finansera detta inom befintlig budgetram.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till budgetberedningen.

Vattenbesparingstävling – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska utlysa en tävling för att stimulera konsumenterna att hålla förbrukningen av vatten på en så låg nivå som möjligt.

Även om engagemanget för vattenfrågorna är mycket uppskattat så har förvaltningen varken ett fjärravläsningssystem eller de manuella resurser som skulle krävas för att kunna ha en sådan kontroll på den faktiska vattenförbrukningen som en rättvisande tävling skulle kräva.

Kommunstyrelsen avslår förslaget.

Ärenden som ska vidare till fullmäktige för beslut

  • Revidering av verksamhetsområden i Degerhamn-Årsvik, Dörby, Grönhögen och Strandskogen.
  • Utökad borgens- och låneram på 30 miljoner till Mörbylånga Bostads AB (MBAB) för nyproduktion av 40 lägenheter.
  • Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen syftar till att främja en god vård på rätt vårdnivå. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs.
  • Valdistriktsindelning vid valen 2018
  • Ändring av detaljplan för Vickleby 1:27 m.fl. Syftet är bland annat att ändra från allmänt- till bostadsändamål samt att tillåta handel, kontor, parkering, kultur och skola. Planändringen behandlar också frågor om parkerings- och infartsförhållanden.
  • Skolkulturplan. Inför läsåret 2016/2017 togs inte fram någon särskild skolkulturplan utan det är planen för läsåret 2015/2016 som nu har reviderats. Skolkulturplanen föreslås fortsättningsvis inte vara låst till ett specifikt läsår. Istället ska en aktualitetsprövning göras i slutet av varje läsår.
Sidan uppdaterad 10 oktober 2017 Kommentera sidan