Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om instruktioner för kommundirektören, om ett markoptionsavtal med Smart Village Sweden samt att ansöka om s.k. LOVA-bidrag för vattenvårdsprojekt.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Instruktioner för kommundirektören

Från och med den 1 januari 2018 finns ett krav i kommunallagen att kommunstyrelsen ska besluta om en instruktion för kommundirektören. Instruktionen ska dels fastställa hur kommundirektören ska leda den förvaltning som ligger under kommunstyrelsen dels fastställa kommundirektörens övriga uppgifter.

Kommunstyrelsens presidium har tagit fram ett förslag till instruktion för kommundirektören. Instruktionen beskriver kommundirektörens övergripande uppdrag och ger en ökad tydlighet när det gäller beslutsbefogenheter och arbetsuppgifter. Instruktionen tydliggör också rågången mellan den politiska nivån och förvaltningen.

Kommunstyrelsen antar förslaget till instruktion för kommundirektören. Eftersom kommunallagen hänvisar till titeln kommundirektör och kommunen inte har någon tjänsteman med den titeln, beslutar kommunstyrelsen att nuvarande kommunchef får titeln kommundirektör.

Kommunen tar över befintlig gatubelysning på Solgränd, Sandbergen

Haga Öland Förvaltning AB ansöker om att kommunen ska ta över den befintliga gatubelysningen på Solgränd i Sandbergen. Gatubelysningen består av fyra belysningsstolpar och uppfyller kraven i belysningspolicyn.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen övertar belysningspunkterna i befintligt skick och med nuvarande placering.

Överlåtelse av exploateringsavtal och köpekontrakt för Bromsen 1 och Mörbylånga 2:12

Det nya dotterbolaget Bromsen i Mörbylånga AB avser att överta samtliga rättigheter och skyldigheter från Salman Investments AB avseende tidigare tecknade köpekontrakt samt exploateringsavtal.

En begär om överlåtelsen har kommit in till kommunen. Kommunstyrelsen godkänner begäran om överlåtelse av köpekontakt och exploateringsavtal. Överlåtelsen sker med oförändrade villkor.

Markoptionsavtal med Smart Village Sweden för Algutsrum 3:3

Smart Village Sweden vill förvärva ca 67 000 kvadratmeter kommunal mark på del av Algustrum 3:3 för att bygga ca 50-80 bostäder samt lokaler för restaurang, kontor och övrig verksamhet.

Ett förslag till markoptionsavtal mellan Smart Village Sweden och kommunen har upprättas. I avtalet ges exploatören option på att förvärva fastigheten i befintligt skick. Om förutsättningarna i avtalet uppfylls har exploatören ensamrätt att förvärva marken efter det att ny detaljplan vunnit laga kraft. Idag finns en gällande detaljplan för området men exploatörens koncept gynnas av att detaljplanen ändras så att hela fasigheten får egenskapen kvartersmark.

Kommunstyrelsen godkänner markoptionsavtalet.

Önskemål om att köpa del av Björnhovda 2:135

Företaget Claus Zaar AB vill köpa del av Björnhovda 2:135 av kommunen för att uppföra lägenheter, restaurang, konferens, lägenhetshotell, läkarmottagning med mera på fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutar att inte sälja marken till företaget.

Planprogram för Björnhovda by

En privat markägare i Björnhovda by har visat intresse av att exploatera för villatomter och lägenheter.

Kommunen har intresse av att området kring Björnhovda by fungerar tillfredsställande avseende service och kommunikationer. Medel finns avsatta för Färjestadens industriområde samt för projektering för en ny gång- och cykelväg längs med Storgatan.

Kommunstyrelsen beslutar att till miljö- och byggnadsnämnden ansöka om nytt planprogram, eftersom ett sådant bör upprättas innan detaljplaner påbörjas i området.

Revidering av planprogram för sockerbruksområdet och Mörbylånga hamn

Delar av Mörbylånga hamn ingår i ett gällande villkorat köpekontrakt samt tilläggsavtal där Salman Investments AB avser att exploatera delar av området. I samband med detta föreslår förvaltningen att befintligt planprogram ses över.

Kommunstyrelsen beslutar att till miljö- och byggnadsnämnden ansöka om revidering av planprogram.

Kommunen ansöker om LOVA-bidrag till vattenvårdsprojekt

Kommunen har ett stort behov av att förstärka arbetet inom vattenfrågor och att jobba aktivt med åtgärder för att förbättra status på ytvatten, grundvatten och Östersjön. I dagsläget finns inte personella resurser för att arbeta med vattenvårdsprojekt och förvaltningen har därför diskuterat möjligheter att hitta externa resurser.

Förvaltningen föreslår att kommunen ansöker om LOVA-medel för ett treårigt projekt för att delfinansiera strategiskt arbete med konkreta åtgärder för att hålla kvar vattnet på land, bland annat genom att skapa våtmarker och minska näringsläckage till Östersjön.

Kommunstyrelsen beslutar dels att ansöka om LOVA-bidrag dels att söka ytterligare medfinansiering hos Sparbanksstiftelsen Öland.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Medborgarförslag:
    - bidrag för installationskostnad till ideella föreningar i kommunen som vill beställa fiberanslutning under 2017
    - önskemål om allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges möten
  • Samverkan i arkivfrågor. Ärendet återremitterades den 29 augusti för att genomföra en ny utredning för att kunna redovisa den mest kostnadseffektiva lösningen.
  • Nya taxor för tillsyns- och tillståndståndsverksamheten inom Räddningstjänsten Öland
  • Förbundsordning för Ölands kommunalförbund
Sidan uppdaterad 8 november 2017 Kommentera sidan