Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 5 juni 2018

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 5 juni 2018

Kommunstyrelsen har idag bland annat bevilja föreningsbidrag för färjetrafiken mellan Färjestaden och Kalmar. Styrelsen behandlade även yttrandet över slutbetänkandet från beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen samt en riktlinje om hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda.

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Föreningsbidrag till färjetrafik mellan Färjestaden och Kalmar under perioden 2019-2023

Färjestadens Företagsgrupp har bedrivit färjetrafik mellan Färjestaden och Kalmar under åren 2011-2013 och 2014-2018. Färjetrafiken har under perioden ersatt cykelbussen över Ölandsbron. Trafikverket, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun har lämnat bidrag till verksamheten. Färjestadens Företagsgrupp avser fortsätta med färjetrafiken och ansöker därför om föreningsbidrag på 100 000 kronor per år under perioden 2019 – 2023, totalt 500 000 kronor.

Kommunstyrelsen beviljar föreningsbidraget under förutsättning att föreningen även får bidrag från Trafikverket och Kalmar kommun samt att ett bindande avtal tecknas för perioden 2019-2023.

Remiss - Förslag på Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram en regional utvecklingsstrategi, som anger en långsiktig riktning för utvecklingsarbetet i Kalmar län. Målet med den regionala utvecklingsstrategin är att skapa livskvalitet för invånarna och en hållbar samhällsutveckling inom ramen för ekologins gränser och med en stark ekonomi som medel.

Mörbylånga kommun ställer sig bakom Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030 i sin helhet och utan reservationer.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Yttrande över slutbetänkande - beredningen för utvärdering och justering av den politiska organisationen

Sammanfattningsvis innebär beredningens förslag en organisation med en kommunstyrelse och fyra facknämnder där den obligatoriska valnämnden då är oräknad. Av de fyra nya nämnderna är samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden mest tydliga som specialiserade facknämnder medan kultur- och tillväxtnämnden ges ett betydligt bredare ansvarsområde. All personal föreslås vara samlad i en enda förvaltning under kommunstyrelsen. Förslaget innebär att nuvarande miljö- och byggnadsförvaltning inte kommer att finnas kvar.

Riktlinje - Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda

Hot och våld riktat mot förtroendevalda samt mot offentliga sammanträden innebär ett allvarligt hot mot demokratin, rättssäkerheten och effektiviteten. Det kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Riktlinjen, som innehåller checklistor och rutiner, ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag.

Sidan uppdaterad 5 juni 2018 Kommentera sidan