Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 3 maj

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 3 maj

Kommunstyrelsen har idag tagit ställning till ett antal medborgarförslag. Ett av förslagen, som kommunstyrelsen biföll, var att inrätta ett utomhusgym kombinerat med en hinderbana i Färjestaden.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/

Utveckling av Torslunda försöksstation – svar på medborgarförslag

Ekonomisk stöd till personal eller hjälp med ansökningar till fonder och stiftelsen för att kunna utveckla försöksstationens utompedagogiska verksamhet. Det förslås i ett medborgarförslag. Kommunstyrelsen besvarar med att hänvisa till att en utvärdering av avtalet kommer att göras under 2016.

Stäng av norra delen av Karlevi Mjölnarväg – svar på medborgarförslag

På grund av mycket genomfartstrafik föreslår en medborgare att vägen stängs av där den möter väg 136. Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att Mörbylånga kommun inte är väghållare utan att det är Trafikverket som ska kontaktas.

Behålla och utöka busslinje 103 – svar på medborgarförslag

En skolungdom har lämnat in ett förslag på att behålla busslinje 103 och utöka den istället för att ta bort den. Kommunstyrelsen anser att förslaget är besvarat då ärendet är överlämnat till Kalmar länstrafik som också tillsammans med kommunen träffat boende i Vickleby.

Gatubelysning Joels udde – svar på medborgarförslag

En boende i området föreslår en gatubelysning på gång- och cykelbanan från Joels väg till Brovägen eftersom banan används mycket och sikten är dålig. Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att kommunen kommer att göra en bedömning när övertagandet av belysningen från Eon sker i Färjestaden.

Utomhusgym i Färjestaden - svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att ett utomhusgym kombinerat med en hinderbana inrättas i Färjestaden. Förslagsställaren framhåller särskilt att detta kan bli en samlingsplats för alla med möjlighet till träning och fysisk aktivitet oavsett kön, ålder eller nationalitet. Kommunstyrelsen bifaller förslaget och föreslår att placeringen blir på Talludden, i anslutning till minigolfbanan och parkeringen.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Ny utfart vid Eriksöre

Stäng de två nuvarande utfarterna och gör en ny i rätt vinkel. Medborgarörslaget gäller den norra utfarten från Eriksöre till väg 136 som förslagsställaren menar inte är säker. Kommunstyrelsen besvarar förslaget med att det är Trafikverket som är väghållare och upplyser vägsamfällighetsföreningen att ansöka hos dem istället.

Återta färdtjänsten till vår kommun

I medborgarförslaget föreslås att man ska tillsätta en beredning som ska utreda hur färdtjänsten kan återtas till kommunen, då det finns ett missnöje kring hur den sköts idag. Kommunstyrelsen avslår förslaget då återtagandet av färdtjänsten inte är ekonomiskt försvarbart.

Fritidsgården ska vara öppen för alla åldrar

Medborgarförslaget gäller fritidsgården Zokker i Mörbylånga och att den ska vara öppen för alla, även de som är över 17 år. Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till att en genomlysning som gjorts av verksamheten visat att de yngre inte vill besöka fritidsgården just på grund av äldre besökare.

Motioner till kommunfullmäktige för beslut.

Motionerna tar upp följande frågor:

  • Ytterligare ett särskilt boende för äldre i Mörbylånga kommun
  • Anlägga och erbjuda odlingslotter för lägenhetsboende
  • Ekonomiska vinster vid samordning av byggandet av ny förskola och 7-9-skola i Färjestaden
  • Starta högstadie-, gymnasie- och universitetslinje med inriktning mot ornitologi
  • Ta fram en IT-strategi för 1:1-satsningen i Mörbylånga kommun
  • Avgiftsfri skola
  • Bevilja inte fler bygglov och stoppa samtliga detaljplaner med bostadsbebyggelse med anledning av den akuta vattenbristen
Sidan uppdaterad 3 maj 2016 Kommentera sidan