Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2019

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 13 augusti 2019

Här presenterar vi kortfattat ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen tisdagen den 13 augusti 2019.

Planbesked angående upprättande av ny detaljplan för del av Ventlinge7:62 med flera, centrala Grönhögen, Mörbylånga kommun

En ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan för de centrala delarna av Grönhögen har inkommit. Ansökan innehåller även en begäran om att kommunen snarast påbörjar planarbetet.

Syftet med planen är att skapa attraktiva boendemöjligheter med olika boendeformer samt att utveckla en möjlighet till boende i anslutning till golfbanan, Linksgolf Öland. Planen ska även möjliggöra att befintliga verksamheter utvecklas och att nya verksamheter kan tillkomma i hamnen.

Ytterligare ett syfte är att skapa möjlighet för nya rekreationsmöjligheter längs strandlinjen.

Kommunstyrelsen har beslutat att lämna ett positivt planbesked och att ansökan ska prövas genom plan med utökat planförfarande. Förvaltningen ges i uppdrag att teckna planavtal med berörda fastighetsägare.

Ansökan om sponsring – Kalmarsund Pride

Kalmarsund Pride har inkommit med en ansökan om samarbete för att kunna genomföra evenemanget i Kalmar i höst. Kalmarsund Pride är ett viktigt evenemang som ligger i linje med Mörbylånga kommuns värdegrund och människosyn – och som dessutom anordnas i vår direkta närhet

Kalmarsund Pride är en ideell förening och arrangerar festivalen som på olika sätt synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och queerpersoners liv.

Kommunstyrelsen har beslutat att bevilja Kalmarsund Pride 4 000 kronor i verksamhetsbidrag.

Remiss – Nationell världsarvsstrategi

Ett utkast till en nationell världsarvsstrategi har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samverkan med Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet. Världsarvskommunerna har tillsammans med andra aktörer nu beretts tillfälle att lämna sina yttranden och synpunkter.

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag gällande världsarvsstrategin innebär att detta ska genomföras i en dialog med bland annat kommuner och förvaltare av världsarv så att strategin kan utgöra ett stöd för deras fortsatta arbete. Flera av förslagen i strategin talar dock emot detta. Förvaltningen påpekar i sitt yttrande att världsarvsarbetet måste vara anpassningsbart utifrån vilken typ av världsarv som det är fråga om. Södra Ölands odlingslandskap behöver till exempel kontinuerligt skapas och grunden för världsarvets existens är de lantbrukare som driver företag på södra Öland.

Generellt sett innehåller utkastet till världsarvsstrategi såväl sådant som förvaltningen uppfattar som positivt och som direkt negativt. Det finns också några felaktigheter och texten behöver struktureras och renodlas.

Remiss – Klimat- och energistrategi Kalmar län

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att leda och samordna det regionala arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Nu har en remissförfrågan om klimat- och energistrategi för Kalmar län tagits fram.

Mörbylånga har som övriga kommuner i länet deltagit i arbetet med att utforma strategidokumentet och förvaltningen bedömer att resultatet har blivit bra. Kommunen står också inför att under 2020, revidera den egna klimatstrategin och ta fram en uppdaterad version för perioden 2021 - 2025.

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom klimat- och energistrategin för Kalmar län 2019 – 2023.

Urval av ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

  • Ölands kommunalförbund - Delårsrapport 1, 2019-01-01--2019-0430
  • Färjestaden 1:153 m.fl - Planprogram. Beslut om miljöbedömning och godkännande av planprogram
  • Revidering av VA-Taxa
  • Nödvattenplan - Plan för hantering av nödvatten vid samhällsstörning
  • Grönstrukturplan - Fördjupad översiktsplan
  • Motion av Kent Ingvarsson (M) - Underhåll och renovering av Eken i Färjestaden
  • Motion av Eva Folkesdotter Paradis (M) och Ingela Fredriksson (M) - Måltider för pensionärer
Sidan uppdaterad 13 augusti 2019 Kommentera sidan