Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 december

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 december

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Ny biståndsinsats ska ge patienter tryggare hemgång

Förvaltningen föreslår att en ny insats – Trygg hemgång – införs i kommunens riktlinjer för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen. Anledningen är att en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård föreslås träda ikraft under hösten 2017. Lagförslaget innebär att den kommunala effektiviteten måste förbättras i samband med utskrivning av färdigbehandlade patienter från sjukhus.

Insatsen Trygg hemgång möjliggör en återgång till bostaden på ett kvalitetsmässigt säkert sätt. Den som beviljats Trygg hemgång får stöd av personal på plats i hemmet vid hemkomsten. Personalen kan svara för att den enskilde har mat, mediciner och nödvändiga hjälpmedel i sin bostad. Därefter anpassas insatsens omfattning efter den enskildes behov av stöd, hjälp och rehabilitering.

Kommunstyrelsen godkänner införandet av den nya insatsen Trygg hemgång inklusive revideringen av riktlinjerna för bistånd inom omvårdnad, omsorg och service enligt socialtjänstlagen.

Ansökan om planändring för handelsområdet vid Brofästet, Färjestaden

Kommunen har under 2015/2016 etablerat gång- och cykelvägar samt gjort åtgärder för dagvattenhantering vid det så kallade handelsområdet vid Brofästet i Färjestaden. Kommunal kvartersmark finns nu tillgänglig för försäljning. För att kunna uppföra önskade industribyggnader utan att göra avvikelser från planen samt för att området ska kunna bli allmän plats behöver nuvarande detaljplan för området justeras.

Kommunstyrelsen godkänner ansökan om planändring.

Enkät till alla hushåll angående byggande av HVB-hem
– svar på medborgarförslag

Förslagsställaren vill att kommunledningen ska skicka ut en enkät till alla hushåll angående byggande av HVB-hem för ensamkommande, så att alla kan få lämna sina åsikter. Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till de olika möjligheter som invånarna har att bilda opinion och ge uttryck för sina åsikter.

Skaffa draperier till duscharna i Färjehallen
– svar på medborgarförslag

Förslagsställaren föreslår att duschdraperier sätts upp i Färjehallens duschrum, vilket skulle göra att man känner sig mer trygg, säker och bekväm när man duschar.

Kommunstyrelsen bifaller förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att ta reda på kostnaderna för att sätta upp bås eller mellanväggar.

Sänk hastigheten förbi förskolan på Törnbottenvägen
– svar på medborgarförslag

I förslaget föreslås en sänkning av hastigheten från 40 till 30 km/tim utanför förskolan på Törnbottenvägen i Algutsrum. För att minska hastigheten behövs även farthinder, fartkamera eller annan åtgärd göras, menar förslagsställaren.

Förvaltningen bedömer att det saknas skäl för att ändra gällande trafik­föreskrift för området. Den hastighet som ska gälla inom tättbebyggt område i Algutsrum är 40 km/tim. Detta trädde i kraft i februari 2014 och föregicks av en hastighets­översyn. Förskolans gård är inhägnad och barn vistas inte på vägen annat än vid förflyttning till och från skolan.

Kommunstyrelsen avslår förslaget om sänkt hastighet. Den del av förslaget som avser övriga hastighets­dämpande åtgärder överlämnas till Trafikverket, som är väghållare och juridisk huvudman för Törnbottenvägen.

Sätt upp gatubelysning på Jordtorpsvägen i Algutsrum
– svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att det ska sättas upp gatubelysning på Jordtorpsvägen i Algutsrum. Förslagsställaren framhåller att vägen är starkt trafikerad samt att många skolbarn som bor längs vägen promenerar till skolbussens uppsamlingsplats.

Kommunstyrelsen skickar förslaget vidare till Trafikverket, som äger gatubelysningen samt är väghållare för Jordtorpsvägen.

Ärenden som återremitterades:

 • Ny kostpolicy
 • Bostadsförsörjningsprogram

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

 • Folkhälsoplan 2017-2020
 • Motioner:
  - uppför ett äldreboende i Södra Möckleby
  - tillsättande av beredning för att skapa en integrationsplan för Mörbylånga
  - att nya bostadsområden som planeras även innehåller hyresrätter
  - undersöka hur elevers betyg kan påverkas av lärares sjukfrånvaro
  - framtagande av långsiktigt vattenprogram med tillhörande strategi för Mörbylånga kommun
Sidan uppdaterad 10 januari 2017 Kommentera sidan