Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober

Kommunstyrelsen behandlade bland annat ett erbjudande om en utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland, samt yttrande över regional biblioteksplan för regionbiblioteket.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/.

Utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i skrivelse till Ölands kommunalförbund lämnat ett erbjudande om att genomföra en utredning om förutsättningarna för en kommunsammanslagning på Öland.

Debatten om situationen för Sveriges kommuner och hur kommunstrukturen bör utformas har tilltagit. Syftet med utredningen på Öland är att utreda om en sammanslagning skulle uppfylla lagstiftningens krav på bestående fördel, som krävs för att indelningsändring ska kunna komma till stånd.

Studien kommer att undersöka konsekvenserna av en kommunsamman­slagning mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner utifrån olika scenarier. Särskilt viktiga är konsekvenserna för vissa verksamheter, ekonomi, personal- och kompetensförsörjning och demokrati.

Demokratiavsnittet kommer bland annat beskriva skillnaden mellan att vara två enskilda kommuner med omfattande interkommunal samverkan eller att vara en sammanslagen kommun. Verksamhetsanalysen kommer att inriktas på verksamheterna skola och äldreomsorg. En bedömning av hur kommunernas strategiska förmåga påverkas kommer också att göras.

Erbjudandet innebär att kommunerna åtar sig att hjälpa utredningen med vissa underlag samt biträda i de olika scenarier som ska visa hur skol­organisationen och äldreomsorgsorganisationen bäst ska kunna formas. Utredningen innebär i övrigt inga kostnader för kommunerna.

Kommunstyrelsen antar erbjudandet.

Yttrande över regional biblioteksplan för regionbiblioteket

Landstingets kulturnämnd har begärt in yttrande över förslaget till regional biblioteksplan för Regionbiblioteket i Kalmar län. Planen är ett strategiskt styrdokument för regional biblioteksverksamhet. Det är länets första regionala biblioteksplan och den anger regionbiblioteks mål för biblioteks­verksamheten inom kultursamverkansmodellen.

I planen nämns fyra utvecklingsområden; biblioteken som mötesplats; biblioteken för litteratur och läsfrämjande; biblioteksservice med god kvalitet i hela länet samt jämställd biblioteksverksamhet.

I sitt yttrande framhåller kommunstyrelsen bland annat att planen bör formuleras så att de olika parternas roller tydligt framgår. Det framgår inte heller tydligt om det finns skolbiblioteks­verksamhet på alla skolor i regionen.

Kommunstyrelsen anser också att mediehantering som strategisk fråga bör lyftas fram som ett utvecklingsområde i planen eller ingå som ett tydligt mål under något av de nuvarande utvecklingsområdena. Insatserna inom de fyra utvecklingsområdena bör också utvecklas till att i större grad även handla om kvalitets- och metodutveckling, inspiration samt systematisk och kvalificerad kompetensutveckling. De bör också knyta an till forskning och omvärlden inom biblioteksområdet.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Utökad borgens- och låneram till Mörbylånga Bostads AB (MBAB)

MBAB har ett uppdrag att producera 40 lägenheter under mandatperioden och för att komma vidare i processen måste finaniseringen lösas. Bolaget önskar en utökad borgens- och låneram med 30 miljoner kronor för att komma igång med projekten på Preemtomten i Färjestaden och Norra viken i Mörbylånga.

Sidan uppdaterad 26 september 2016 Kommentera sidan