Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 september

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 6 september

Kommunstyrelsen behandlade ett antal medborgarförslag, bland annat ett om en scen i Färjestadens hamn och ett om en cykelramp vid fritidsgården Zokker i Mörbylånga.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/.

Yttrande över regional strategi för hälsa och kultur

Landstinget kulturnämnd har begärt Mörbylånga kommuns yttrande över den regionala strategin för området hälsa och kultur. Strategin ska fungera som en överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget i arbetet med att bygga en gemensam plattform för hälso- och kulturarbete i Kalmar län.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom strategin men poängterar att det är viktigt att strategin lyfter fram kulturens roll i ett brett spektrum och tydligt riktar sig både mot hälsa och folkhälsa. Kommunstyrelsen framhåller också vikten av att inte fokusera för mycket på äldreomsorgen utan även mot det övergripande hälsofrämjande arbetet, mot personer med funktionsnedsättningar samt mot nyanlända.

Sätt upp en cykelramp i närheten av Zokker – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att en cykelramp sätts upp i närheten av fritidsgården Zokker i Mörbylånga.

Möjlighet till ytterligare en ramp finns inte. Däremot kommer den befintliga rampen byggas om så att det är möjligt att använda rampen för både cykel- och skateåkning.

Scen i hamnen i Färjestaden – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att en mindre scen uppförs i Färjestadens hamn.

Kommunstyrelsen ger kultur- och näringslivssektorn i uppdrag att utreda förutsättningarna för en liten scen i Färjestadens hamnområde.

Ta ner tallarna vid Trollhättevägen – svar på medborgarförslag

Förslagsställaren tycker att kommunen bör låta fälla tallarna söder om kommunhuset på Trollhättevägen i Mörbylånga, då tallarna utnyttjas som boträd av en större mängd råkor vilket medför sanitära olägenheter.

Kommunen kan inte, som en reaktion på ett medborgarförslag, låta fälla träden eftersom det skulle kunna betraktas som en ingripande åtgärd. Istället hänvisas förslagsställaren till att lämna en anmälan om olägenhet till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Gör vattenfakturan begriplig och informativ – svar på medborgarförslag

En enkel och pedagogisk faktura bidrar till att öka konsumenternas medvetenhet gällande den egna vattenförbrukningen. Det menar förslagsställaren och föreslår att kommunens faktura ska göras mer begriplig och informativ.

Fakturan bygger idag på en bedömning av vattenförbrukningen som stäms av mot årliga avläsningar. Medborgarförslaget besvaras med att det pågår en prövning av hur vattenfakturan på olika sätt ska kunna förbättras pågår.

Hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att det uppförs en hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden.

Kommunen har tidigare tagit emot andra medborgarförslag där frågor om rastgårdar och hundlatriner lyfts. Möten har också hållits med intresserade hundägare. Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till att det redan pågår ett arbete med syfte att lösa material- och skötselfrågan för en blivande hundrastgård vid Dämmet i Färjestaden.

Vatten, vatten – Öland – lär av Aruba – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska följa exempel från ön Aruba i Västindien och bygga en anläggning för att avsalta och rena havsvatten.

Medborgarförslaget anses besvarat eftersom kommunen redan har planer på att uppföra ett avsaltningsverk.

Helgöppet lördag eller söndag på fritidsgården Fritte – svar på medborgarförslag

Fritidsgården Fritte i Degerhamn är endast öppen på vardagskvällar. Förslagsställaren menar att många önskar besöka fritidsgården även på helger.

Förslaget besvaras med hänvisning till att den mobila verksamheten, som kommer att vara igång på lördagar från och med höstterminen 2016, kommer att besöka Fritte vid några tillfällen under terminen.

Bygg farthinder på Granitvägen och stäng korsningen Granitvägen/Smaragdvägen – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att korsningen Granitvägen/Smaragdvägen stängs av för att därmed göra Smaragdvägen till återvändsgränd. Enligt förslaget bör också ett farthinder anläggas på Granitvägen.

En avstängning av korsningen Granitvägen/Smaragdvägen skulle begränsa åtkomst till området och ge Granitvägen ökad trafikbelastning. Kommunen ser inte något behov av ytterligare ett farthinder på Granitvägen. Medborgarförslaget avslås och förvaltningen får istället i uppdrag att utreda behov och utformning av farthinder utanför Hälsocentralen.

Ärenden som ska till fullmäktige för beslut

 • Svar på motioner:
  - 4 % ökad digital effektivisering i kommunen
  - utred hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar
  - Ny differentierad vattentaxa för Mörbylånga kommun
 • Natur-, fritids- och idrottsstrategi för Mörbylånga kommun 2016-2025
  Dokumentet beskriver de val och ställningstaganden inom områdena natur, fritid och idrott som kommunen gör för att kunna upplevas som attraktiv och välkomnande.
 • Planering av nybyggnation av kommunal högstadieskola i Färjestaden
  Kommunfullmäktige har tidigare återremitterat ärendet med önskemål om förtydliganden och belysning av konsekvenser.
Sidan uppdaterad 6 september 2016 Kommentera sidan