Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 16 augusti

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 16 augusti

Kommunstyrelsen godkände bland annat två exploateringsavtal som möjliggör bostäder och ett exploateringsavtal för skola i Färjestaden.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/.

Exploateringsavtal möjliggör bostadsbyggande

Kommunstyrelsen har idag godkänt två exploateringsavtal och köpekontrakt som möjliggör bostadsbyggande. Det första avtalet gäller delar av fastigheterna Bromsen 1 och Mörbylånga 2:12 (Solvändan), som säljs till Salman Investments AB för 950 000 kronor. Köparen avser att bygga 14 lägenheter i bostadsrättsform på fastigheten. Det andra avtalet gäller delar av Björnhovda 25:2, som kommunen säljer för drygt 1,2 miljoner till NCC Sverige AB. Även här avser köparen att uppföra lägenheter.

Exploateringarna är positiva för Mörbylånga kommuns utveckling. Att det är flera olika aktörer som bygger bostäder påverkar inflyttningen på ett positivt sätt.

Exploateringsavtal för skola m.m. i Björnhovda, Färjestaden

Kommunstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal mellan kommunen och Framtiden i Färjestaden AB avseende Björnhovda 4:12 samt delar av Björnhovda 2:135. På fastigheten avser Framtiden i Färjestaden AB att bygga skola, sporthall och bostäder. Skola och sporthall uppförs i nära samarbete med friskolan CIS, som planerar att hyra lokalerna av exploatören för skolverksamhet.

Staffan Åsén, ny miljöchef

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag att anställa Staffan Åsén, Kiruna, som miljöchef tillika förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen.

Alternativ vattenförsörjning Warka Water – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att Mörbylånga kommun ska pröva systemet Warka Water för att se om detta skulle kunna bidra till vattenförsörjningen.

Kommunstyrelsen avslår förslaget med hänvisning till den åtgärdsplanering som gäller för närvarande.

Besparingsförslag från verksamheterna

Kostnaderna för att säkra vattenförsörjningen har haft en stor påverkan på årets driftbudget. De åtgärder som gjorts och som kommer att göras förutsätter omprioriteringar inom verksamheterna som också får konsekvenser för kommunens långsiktiga planering. Kommunfullmäktige har därför uppmanat förvaltningarna att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska kostnaderna.

En lista över möjliga besparingar har upprättats och kommunstyrelsen vill ha en redogörelse per månad över hur besparingarna lyckas.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

 • Bygg ett allaktivitetshus i Mörbylånga – svar på medborgarförslag
  I medborgarförslaget föreslås att ett allaktivitetshus byggs i Mörbylånga tätort. Aktivitetshuset ska inrymma en hall för idrott och motion, ett konferensrum samt en utställningslokal.
 • Sätt upp en kulturpelare på torget i Mörbylånga – svar på medborgarförslag
  Förslagsställaren vill att en kulturpelare sätts upp på torget i Mörbylånga så att det ska vara lättare för besökare och turister att hitta de ateljéer, gallerier och verkstäder som är öppna sommartid.
 • Detaljplan för Björnhovda 25:339 – Vasatomten.
  Planens syfte är att möjliggöra för bostads- och vårdändamål och att nybyggnation inte inkräktar på befintligt serviceboende. Planen ska också tillåta en högre exploateringsgrad men som samspelar med befintlig karaktär och omgivning.
 • Revidering av lokala hälsoskyddsföreskrifter.
  Revideringen består främst i ett förtydligande av vad som anses vara fjäderfä för sällskapsdjur samt om eldning av torrt trädgårdsavfall.
 • Motioner
  - Införande av ett oppositionsråd
  - Tillsättande av en vattenberedning
  - Tillsättande av en permanent och parlamentarisk vattenberedning
  - Riskerna med elektromagnetiska fält infogas i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
Sidan uppdaterad 17 augusti 2016 Kommentera sidan