Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 juni

Beslut från kommunstyrelsens sammanträde 7 juni

Kommunstyrelsen fattade bland annat beslut i ärenden som rör vattensituationen. Kommunstyrelsen äskar tilläggsmedel hos kommunfullmäktige på 30 miljoner kronor och har tagit fram en plan för nödvattenförsörjning.

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

6ZJ6
 

Plan för nödvattenförsörjning samt budgetäskanden med anledning av vattensituationen

Vattensituationen i Mörbylånga kommun är mycket allvarlig med rekordlåga grundvattennivåer och vattenbristen är akut. För att säkra vattenförsörj­ningen har det varit nödvändigt att vidta ett antal akuta åtgärder under året samt att också planera för framtida åtgärder. Åtgärderna innebär ekonomiska åtaganden som påverkar den ursprungliga planeringen av verksamheten. Kommunstyrelsen kommer därför att äska tilläggsmedel hos kommunfull­mäktige med drygt 18 miljoner för investeringar och 12 miljoner för ökade driftkostnader.
Ett förslag till plan för nödvattenförsörjning har också tagits fram. Planen innehåller prioriteringar av verksamhetsområden vid en händelse där dricksvattnet inte kan användas, inte finns i begränsad mängd eller inte kan levereras vid det kommunala distributionsnätet. Planen innehåller också strategier för olika scenarier av dricksvattenrelaterade händelser.
Nödvattenförsörjningsplanen och budgetäskanden behandlas av kommunfullmäktige den 21 juni.

Övriga beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/
Pressinformation publiceras även på www.morbylanga.se/press

Sök EU-bidrag för att åtgärda almsjukan
– svar på medborgarförslag

I medförslaget föreslås att Mörbylånga kommun bör söka EU-bidrag för att få råd till att utföra nödvändiga, mycket kostsamma, åtgärder mot almsjuka. Kommunstyrelsen tar ingen ställning i frågan utan hänvisar till den utredning som pågår om hur Mörbylånga kommun ska agera i framtiden mot almsjuka och askskottsjuka.

Samverkan kring e-tjänster

En utredning har gjorts om hur kommunerna i Kalmar län skulle kunna samverka för att på ett effektivt sätt tillhandahålla e-tjänster för företag och privatpersoner. I utredningen föreslås att ett samverkansavtal sluts mellan intresserade kommuner och att en gemensam finansiering görs av en grundorganisation som också innefattar driften av en gemensam plattform.
Utifrån det material som finns tillgängligt avser Mörbylånga kommun att delta i e-tjänstesamverkan i Kalmar län. Slutligt beslut kommer att fattas i samband med höstens budgetarbete när slutlig avtalstext finns framtagen.

Behov av tydligare rutiner kring investeringsprocessen

Kommunens revisorer har granskat hur kommunstyrelsen planerar investeringsverksamheten. Revisorerna konstaterar bland annat att det finns behov av att klargöra rutiner för investeringsprocessen, att bristen på enhetliga beslutsunderlag försvagar processen och att kopplingen till övergripande verksamhetsmål inte alltid framgår.
I sitt svar till revisorerna förklarar kommunstyrelsen hur investerings­planeringen ska förbättras och vilka åtgärder som redan vidtagits. Bland annat har en processbeskrivning för budgetprocessen upprättats och en investeringspolicy är under framtagande. Framöver kommer de övergripande finansiella målen att ses över för att få en tydligare koppling till investeringsbehov och skuldsättning. En investeringskalkyl för varje investeringsprojekt kommer också att tas fram.

Fördelning av medel för integrationen

Mörbylånga kommun ha fått 13,4 miljoner av Regeringen som ett tillfälligt stöd till vård, skola och omsorgsverksamheten för att hantera den påfrestning som integrationen medför. Kommunledningsutskottet föreslår bland annat att det avsätts två miljoner till SFI, tre miljoner till ombyggnationer och nya lokaler, och 3 150 000 kr till ökade kostnader för resurser. Kommunstyrelsen godkände kommunledningsutskottets förslag till hur pengarna ska fördelas.

Så ska Ladan användas i framtiden

Idag används Ladan av förskola, dagverksamhet och som allmän uthyrningslokal, men till sommaren flyttar både förskolan och dagverksamheten till andra lokaler. Förvaltningen har därför gjort en utredning av hur Ladan ska användas framöver. I utredningen presenteras förslag med uppskattade budgetpriser för om- och tillbyggnad samt konsekvenser av de olika förslagen.
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra förändringar enligt alternativ 5, som innebär att dagverksamheten flyttar till Ladan och att uthyrning av lokalen till publik verksamhet fortsätter som tidigare. En översyn av ventilation på Eken, där pensionärsföreningarna huserar idag, ingår också.

Ärenden som ska till kommunfullmäktige

Staket och varningsskyltar runt Fågelsjön, Degerhamn
– svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att staket eller likande anordningar samt varningsskyltar sätts upp i anslutning till den norra delen av Bergstigen och i närheten av Myrdalsgatan-Skiffergatan (Fågelsjön).
Det är markägarna som ansvarar för säkerheten och kommunen äger endast den mark som vetter mot öster. Kommunen anser inte att något räcke behövs men kommer att sätta upp varningsskyltar som anger fara för brant.

Högstadieskola i Färjestaden

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att en högstadieskola i Färjestaden ska vara färdig till höstterminen 2018. Förvaltningen har nu gjort en utredning kring elevunderlag, upptagningsområden, lokalprogram, finansieringsalternativ samt plan- och byggtider för den nya högstadieskolan.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunen inte bygger skolan i egen regi utan träffar avtal med annan aktör om att bygga en skola som kommunen sedan kan hyra. Skolan ska byggas för fyra parallellklasser. Kommunstyrelsen ska ta fram en kravspecifikation för den nya skolan.

Övriga ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Motion: Framtagande av bevarandeprogram för gamla byggnader och kulturmiljöer
  • Motion: Ökad demokrati på kommunens hemsida
  • Motion: Kvalitetssäkra mottagandet av asylsökande och nyanlända till kommunen
  • Skolskjutsreglemente för Mörbylånga kommun
  • Policy för integrationsarbete
Sidan uppdaterad 8 juni 2016 Kommentera sidan