Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Beslut i korthet från kommunstyrelsen

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen den 2 februari.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/

Hastighetssänkning, kameror och cykelväg
– svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås det att kommunen ska arbeta för en hastighetssänkning och montering av hastighetskameror på Ölandsbron. Förslagsställaren vill också att kommunen driver frågan om en cykelväg mellan Skogsby och Almérs. Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tar kontakt med Trafikverket angående trafiksituationen på dessa vägar.

Farthinder i Algutsrum
– svar på medborgarförslag

I två medborgarförslag föreslås det att farthinder anläggs längs med Enbärsvägen och vid fotbollsplanen i Algutsrum, samt en sänkt hastighet. Anledningen är att bilförare håller hög hastighet i området, där det rör sig mycket barn. Kommunstyrelsen besvarar förslagen och ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda trafiksituationen på Enbärsvägen.

Riktlinjer för kommunalt hemsändningsbidrag

Kommunen återupptar verksamheten med hemsändningsbidrag och har tagit fram uppdaterade riktlinjer. Ersättning för hemsändning av varor ges högst en gång i veckan till de som; bor permanent i kommunen, som inte kan ta sig till butiken på grund av ålder, funktionshinder eller saknad av körkort eller bil. Om hushållet finns längre än 15 km från närmaste butik kan en varubuss hantera leveranserna, om denna är godkänd som hemsändningsleverantör. Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna.

POSOM i Mörbylånga kommun

POSOM-gruppen, psykiskt och socialt omhändertagande, är en del av kommunernas krishanteringsverksamhet som riktar sig till personer som vistas i kommunen. POSOM ska i det akuta skedet ansvara för krisstödet till chockade och traumatiserade personer som inte är i behov av sjukhusvård. Mörbylånga kommun har tidigare saknat mål, funktioner och instruktioner för denna verksamhet. Det förslag som tagits fram antas av kommunstyrelsen.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Bildande av Regionkommun i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län vill att kommunen yttrar sig angående deras ansökan om att bli en regionkommun januari 2019, vilket innebär att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret. Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget, men påtalar att kommunen vill ha inflytande i frågor som rör kommunala intressen.

Sidan uppdaterad 2 februari 2016 Kommentera sidan