Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 9 maj

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 9 maj

Kommentera sidan

Din kommentar kommer att skickas till webbredaktionen.

Fält markerade med * måste fyllas i.

EPGJ
 

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Revidering av tre befintliga riktlinjer

Riktlinjer för försörjningsstöd behöver förnyas årligen eftersom nya regler och bestämmelser tillkommer.

Riktlinjerna för LSS-handläggning har reviderats på grund av förändring i gällande lagstiftning och i rättstillämpning.

Nya riktlinjer för handläggning för vård av vuxna missbrukare har upprättats i syfte att skapa enhetliga bedömningsgrunder och ge likvärdig och rättssäker behovsbedömning.

Nya riktlinjer för våld i nära relationer

I syfte att synliggöra kommunstyrelsens övergripande ansvar för vuxna och barn som lever med våld i nära relationer har riktlinjer för våld i nära relationer upprättats. I riktlinjerna tydliggörs mål, ansvarsfördelning, processer och rutiner inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Även rutiner kring barnäktenskap finns med i riktlinjerna.

Fortsatt samarbete med vård- och omsorgscollege Kalmar län

Vård- och omsorgs­college i Kalmar län är ett samarbete mellan länets kommuner, Kalmarsunds gymnasieförbund, landstinget och regionförbundet. Syftet är att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för att kunna erbjuda en vård och omsorg av högsta kvalitet i livets alla skeden. Vård- och omsorgscollege bidrar med en kvalitets­höjning av utbildningen till undersköterska, omsorgsassistent och andra yrkeskategorier inom vård och omsorg.

Nuvarande avtal löper ut den 30 november 2017. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtal om fortsatt finansiering av vård- och omsorgs­­college i Kalmar län.

Kvalitet i särskilt boende

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer i syfte att stärka kvalitet på omsorg nattetid på särskilda boenden för äldre. I rekommendationerna anges fyra områden som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förändringsarbetet: koll på läget, planera utifrån individens behov, ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter samt ledarskap.

Kommunstyrelsen antar SKL:s rekommendationer.

Förvärv av aktier i Inera AB

Sveriges kommuner och landsting (SKL) erbjuder landets kommuner att, genom aktieförvärv, bli delägare i bolaget Inera AB. Bolaget bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner.

Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet. Genom ett breddat ägande ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Genom att kommunen blir delägare i bolaget blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB utan föregående upphandling. Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor.

Kommunstyrelsen beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB för en sammanlagd kostnad av 42 500 kronor.

Exploateringsavtal för Matrosen 1, Mörbylånga hamn

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Mörbylånga kommun och Salman Investments AB gällande Matrosen 1, Mörbylånga. Exploateringen avser bostäder och kommer att ske i etapper med start av första etappen inom 24 månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Revidering av kommunens grafiska profil

Ett syfte med den grafiska profilen är att stärka kommunens identitet genom att visa en enhetlig bild utåt. Den grafiska profilen är ett arbetsredskap som ska underlätta och effektivisera arbetet med utformning av information.

Mörbylånga kommuns grafiska profil togs fram år 2002. En översyn har nu gjorts för att anpassa profilen till dagens försutsättningar. Kommunstyrelsen antar den reviderade grafiska profilen.

Besparingsförslag med anledning av stort budgetunderskott

Förvaltningen har identifierat ett kraftigt budgetunderskott i 2017 års budget, orsakat bland annat av fel i budget på grund av ökade pensionskostnader och förändrade personalomkostnader. Underskottet måste justeras under 2017 för att kommunen ska få en budget i balans 2018.

Ledningsgruppen har tagit fram förslag till besparingar under 2017. Störst besparingar kommer, enligt förslaget, att ske genom minskat underhåll för t.ex. mark och exploatering, gator, belysning, grönytor och fastigheter. På kort sikt föreslås besparingar även ske genom till exempel vakansprövning av lediga tjänster, återhållsam annonsering och striktare styrning av inköp. På längre sikt behöver kommunen hitta nya effektiva och hållbara arbetssätt, få till en beteendeförändring hos alla medarbetare samt ta tillvara medarbetarnas engagemang och kompetens för att identifiera uppgifter som inte längre skapar mervärde.

Kommunstyrelsen antar ledningsgruppens förslag till besparingskrav med åtgärder.

Ann Willsund anställs som kommunchef

Rekryteringsprocessen med att hitta ny kommunchef har pågått sedan i januari. Det har varit en mycket noggrann process där kommunen har tagit hjälp av ett rekryteringsföretag för urval, djupintervjuer och olika tester. Rekryterings­företaget valde ut tre kandidater som rekryteringsgruppen, ledningsgruppen och fackliga företrädare genomfört intervjuer med. Ann Willsund visade sig vara den mest lämpliga och meriterade kandidaten för uppdraget.

Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ann Willsund som kommunchef.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Planändring för del av Matrosen 1, Mörbylånga
Sidan uppdaterad 9 maj 2017 Kommentera sidan