Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 mars

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 mars

Kommunstyrelsen beslutade bland annat om prioriteringar i ny regional transportplan, att anta ett förslag till riktlinjer för ett motivationspris samt om en gemensam kostpolicy för hela kostenheten.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Ny gemensam kostpolicy

Maten ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen. Den ska vara både njutning, ge nödvändig näring och ge energi. Så inleds kommunens nya kostpolicy, som numera innefattar såväl förskolan och grundskolan som äldreboende och dagverksamhet. Den nya kostpolicyn är gemensam för hela kostenheten men med olika riktlinjer mot de olika delarna.

Visionen är att erbjuda gäster och kunder en god, varierad och näringsriktig kost tillagad av bra råvaror som till stor del är närodlade och ekologiskt odlade. Maten ska till största delen lagas från grunden.

Kommunstyrelsen antar den nya kostpolicyn med riktlinjer.

Motivationspris ska stimulera och uppmuntra till ökade studieprestationer

Barn- och ungdomsutskottet föreslår att ett motivationspris inom den kommunala grundskolan inrättas i syfte är att stimulera och uppmuntra till ökade studieprestationer. Priset delas ut till den klass i årskurs 8 och 9 som har ökat sitt genomsnittliga meritvärde mest från föregående års höstterminsbetyg. Prissumman är 5 000 kr/årskurs och ska användas till aktiviteter som främjar klassammanhållningen eller kunskapsutvecklingen.

Kommunstyrelsen antar förslaget till motivationspris inklusive riktlinjer.

Säker och tillförlitlig lönehantering

Lönehanteringen i kommunen är säker och tillförlitlig. Det konstaterar revisorerna i sin granskningsrapport, där de också identifierat förbättrings­områden för att stärka internkontrollen ytterligare.

Förvaltningen bedömer de föreslagna åtgärderna som väl motiverade. Arbete har påbörjats med att beskriva, analysera och dokumentera processer och rutiner för lönehanteringen. Det finns också skäl att pröva och utvärdera om nyvarande system för den interna kontrollen behöver utvecklas.

Fortsatt exploatering i Norra viken, Mörbylånga

Kommunstyrelsen godkänner avtalet som ger exploatören Ecodom AB möjligheten att fortsätta sin påbörjade exploatering i Norra viken, Mörbylånga.

Prioritering till regional transportplan för Kalmar län

Under 2017 kommer den regionala transportplanen för Kalmar län 2014-2025 att revideras och omfatta åren 2018-2029. Mörbylånga kommun ska ge sina synpunkter på vilka objekt som kommunen prioriterar.

De förslag till prioriteringar förvaltningen har tagit fram är viktiga stråk för kommunens näringsliv, pendlande och turism och objekten är belägna både inom och utom kommunen. E22, Väg25, Väg40, järnvägen Kalmar-Växjö/Karlskrona samt Kalmar-Öland Airport lyfts fram som länets viktigaste stråk. Lokala vägobjekt som bör prioriteras är Väg 942 (förbifart Mörbylånga kyrkby), Väg 136 (Algutsrum-Borgholm), Väg 136/943 (förbifart Färjestaden/Torslunda-Skogsby) och väg 955/957 m.fl. (Brofästet-Gårdby/Norra Möckleby). Cykelvägar som bör prioriteras är cykelturistleden Fyr till Fyr samt cykelväg mellan Färjestaden och Algutsrum-Skogsby.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens prioriteringar som sina egna.

Överföringsledning Degerhamn-Grönhögen – tilldelningsbeslut

Befintligt avloppsreningsverk i Degerhamn är uttjänt och behöver tas ur bruk. Kommunen planerar därför att pumpa spillvatten från Degerhamn till befintligt reningsverk i Grönhögen, eftersom där finns god kapacitet att ta emot mer spillvatten. I samband med anläggande av tryckspillvatten­ledningen mellan orterna avses också en dricksvattenledning och en råvattenledning att anläggas mellan Degerhamns vattenverk och Grönhögens vattenverk. Dessutom byggs det kommunala vatten- och spillvattennätet ut till Ventlinge.

Upphandling av va-entreprenör pågår och anbud har kommit in. Efter anbudsprövning kan konstateras att kostnaderna för ledningarna kommer att överstiga budgeterade och planerade medel.

Kommunstyrelsen antar föreslagen VA-entreprenör, som kan offentliggöras först när protokollet är justerat (torsdag 9 mars). Frågan om investerings­ökningen hänskjuts till budgetberedningen 2018.

Nytt vattenverk i Degerhamn – tilldelningsbeslut

Befintligt vattenverk i Degerhamn uppfördes under 1960-talet och utrustningen är uttjänt. Upphandling av nytt vattenverk pågår och anbud har kommit in. Efter anbudsprövning kan konstateras att kostnaderna för det nya verket kommer att överstiga budgeterade och planerade medel.

Kommunstyrelsen beslutar att anta Elajo el- och energiteknik AB för elentreprenad, JC Pool AB för maskinentreprenad samt NCC Construction Sverige AB för byggnads-, mark- och VVS-entreprenad. Frågan om investeringsökningen hänskjuts till budgetberedningen 2018.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Svar på medborgarförslag:
- Önskan om en kulturpelare på torget i Mörbylånga

Svar på motioner:
- En dynamisk och relevant krisövning måste genomföras för en eventuell olycka på Ölandsbron
- Att anställa en personalchef

Sidan uppdaterad 5 april 2017 Kommentera sidan