Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 februari

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 7 februari

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Revisorernas granskning av fakturahanteringen

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av kommunens fakturahantering. Kommunstyrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den granskning som genomfördes av PwC år 2012. Tillämpningsanvisningar har upprättats men stickprover visar att dessa ej följs.

Förvaltningen har tagit del av revisorernas synpunkter och beskriver i yttrandet vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå de mål där revisorerna har sett förbättringsmöjligheter. Efter återrapporteringen har förvaltningen infört tvingande krav på att skriva anteckningar för rese-, hotell-, representations- och gåvokonton samt infört krav på kvitton. Förvaltningen ordnar utbildningar för nyanställd personal men ser behov av att även genomföra fördjupade utbildningar och repetitionsutbildningar.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som svar på rapporten.

Avtal avseende tankställe för biogas och bussdepå i Mörbylånga

Mörbylånga kommun och Bergkvarabuss är nu överens om en etablering av en ny depå för kollektivtrafikens bussar och ett publikt tankställe för biogas i Mörbylånga tätort. Depån placeras i industriområdet i södra delen av Mörbylånga tätort.

Mörbylånga kommun säljer Mörbylånga 5:9 till Mekka Traffic AB (Bergkvarabuss) för uppförande av bussdepå med tankställe för biogas med en publik del. Placeringen av bussdepån är strategisk och innebär att bussar är stationerade i Mörbylånga under 10 år, då Bergkvarabuss kör linjetrafik och skoltrafik på Öland åt KLT. Bussarna kommer att köras på biogas.

Det publika tankstället blir Ölands första för biogas och planeras stå klart i augusti 2017.

Avtalen godkändes av kommunstyrelsen idag den 7 februari.

Informationssäkerhetspolicyn har reviderats

Kommunens informationssäkerhetspolicy anger mål och inriktning samt styr verksamhetens arbete med informationssäkerhet. Den nuvarande policyn är från 2011 och är i stort behov av revidering. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny informationssäkerhetspolicy.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till ny informations-säkerhetspolicy.

Medborgarförslag – Bygg en kooperativ försäljningsverksamhet tillsammans med småföretagande hantverkare i Degerhamn

I medborgarförslaget framställs önskemål om att få hyra en kommunalt ägd lokal på Kyrkvägen i Degerhamn. Syftet var att bygga upp en kooperativ försäljningsverksamhet i samverkan mellan lokala, småföretagande, hantverkare och låta lokalen utgöra en träffpunkt för social gemenskap.

Den aktuella lokalen är redan uthyrd, vilket förvaltningen beklagar. Kommunstyrelsen uppdrar till kultur- och näringslivssektorn att regelbundet föra en dialog med förslagsställaren och kommunledningsutskottet om hur dessa lokalfrågor kan lösas i samförstånd.

Medborgarförslag – Korsningen Äppelvägen-Industrigatan bör förses med filmarkering i asfalten

I förslaget föreslås att korsningen Äppelvägen-Industrigatan i Färjestaden ska förses med en filmarkering för att öka trafiksäkerheten.

Förvaltningen instämmer helt med förslagsställaren. Filmarkeringar kommer att öka trafiksäkerheten både i själva korsningen och i anslutning till rondellen vid brandstationen.

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.

Ny struktur och innehåll i VA-taxan

En översyn av VA-taxans struktur och innehåll har genomförts, för såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter.

Kommunstyrelsen beslutade att bordlägga ärendet.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

Svar på motioner:

  • 4 % ökad digital effektivisering i kommunen, inlämnad av Margaretha Lööf-Johanson (S)
  • Sopsortering inom kommunens verksamheter, inlämnad av Kurt Arvidsson (S)
  • Inrättande av ett årligt Folkhälsopris i Mörbylånga kommun, inlämnad av Nina Åkesson Nylander (KD)
Sidan uppdaterad 7 februari 2017 Kommentera sidan