Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 4 april

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 4 april

Här kan du läsa besluten i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 4 april.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Metall- och skotinsamling – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås en metall- och skrotinsamling för medborgare som bor långt ifrån återvinningsstationer och/eller saknar lämplig transportutrustning.

Förslaget ligger vid sidan av den avfallshantering som Kalmarsunds­regionens Renhållare (KSRR) sköter för sina medlemmar. Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat och beslutar att kommunen ska gå ut med information om hur insamling av metall och skrot kan gå till.

Åtgärda parkeringsplatserna för funktionsnedsatta på hamnplan i Färjestaden – svar på medborgarförslag

Skyltningen av parkeringsplatserna för funktionsnedsatta vid hamnplan i Färjestaden är bristfällig. Det behövs också färgmarkeringar som tydligt visar varje parkeringsruta, menar förslagsställaren.

Kommunstyrelsen bifaller förslaget. Förvaltningen har nu färgmarkerat parkeringsplatserna och ska också se över skyltningen för att bedöma hur den kan göras tydligare.

Installera en landförankrad ramp vid Balken mot Norra viken, Mörbylånga – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att kommunen installerar en landförankrad ramp vid badplatsen Balken mot Norra viken i Mörbylånga.

En planläggning av området pågår som också omfattar en planerad badplats i det nya bostadsområdet Norra viken. Kommunen kan inte ta slutlig ställning till den fortsatta verksamheten innan en detaljplan föreligger.

Skolan borde göra mer för att spara vatten – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås att skolan bör spara på det duschvatten som förbrukas när eleverna duschar efter idrottsaktiviteter.

Kommunstyrelsen svarar förslagsställaren att alla elever har fått information om spartips i och med vattenbristen, bland annat en duschtimer. Det är viktigt att eleverna deltar i pulshöjande aktiviteter. Något duschtvång råder inte men det ska finnas möjlighet för eleverna att duscha efter fysisk aktivitet.

Granskning av VA-nätets underhåll och förnyelse – uppföljning av revisionsgranskning

Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av VA-nätets underhåll och förnyelse. Granskningen är också en uppföljning av VA-nätets utveckling sedan en tidigare granskning från år 2012, då det bland annat visade sig att planering och genomförande av underhåll/ förnyelse av VA-ledningssystemet inte var ändamålsenligt ur ett långsiktigt perspektiv. Det saknades också dokumentation över nätets standard liksom aktuella saneringsplaner.

Av rapporten framgår att kommunstyrelsen nu har vidtagit ändamålsenliga åtgärder och anpassningar. Rapporten beskriver samtliga tidigare kontrollmål som delvis uppfyllda. Bland annat har en dokumentation över nätets standard samt en VA-plan med prioriterade åtgärder för sanering upprättats.

Förvaltningen avser att fortsätta arbetet enligt den aktuella VA-planen och med fokus på samtliga kontrollmål enligt rapporten.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 och kollektivtrafikstrategi 2050

Landstinget har, som regional kollektivtrafikmyndighet, tagit fram förslag till trafikförsörjningsprogram samt kollektivtrafikstrategi som Mörbylånga kommun nu bereds möjlighet att yttra sig över.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Kommunstyrelsen anser att yttrandet inte lyfter fram de specifika behov som finns på Öland och i Mörbylånga kommun tillräckligt starkt. I yttrandet lyfts punkter om kollektivtrafiken fram från översiktsplanen, men det saknas skrivningar som finns i kommunens strategier, bland annat näringslivsstrategin, kultur­strategin och strategin för utvecklingen av södra Öland. Med anledning av detta återremitterar kommunstyrelsen ärendet.

Ärenden som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Slutbetänkande från beredningen för strategi för utveckling av södra Öland
  • Utredning gällande badplatser i Mörbylånga kommun
  • Årsredovisning
  • Tillsättande av beredning för utvärdering och justering av den politiska organisationen
  • Antagande av detaljplan - Del av Algutsrum 20:10 m.fl., Brofästet Öland, västra
Sidan uppdaterad 5 april 2017 Kommentera sidan