Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 10 januari

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde 10 januari

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att anta regionförbundets erbjudande om regional samverkan kring ungas uppväxt, fördelning av välfärdsmiljarder samt att sälja mark för bostadsändamål och framtida expansion.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/kommun-politik/moten-protokoll/Kommunstyrelsen/

Revisorernas granskning av kvalitet i äldreomsorgen

Kommun­styrelsen har inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig verksamhet med god kvalitet inom äldreomsorgen. Det visar en revisionsrapport som PwC har gjort på uppdrag av kommunens revisorer.

Förvaltningen har tagit del av synpunkterna och beskriver i ett yttrande vilka åtgärder som kan genomföras för att uppnå de mål där revisorerna har sett förbättringsmöjligheter. I sitt svar nämner förvaltningen bland annat att ett nytt ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet håller på att arbetas fram. Förvaltningen föreslår också en omstart av Senior Alert som en del i utvecklingsarbete som leder till ökad kvalitet.

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande.

Regional samverkan kring ungas uppväxt

Regionförbundet i Kalmar län har lämnat erbjudande om möjlighet till regional samverkan kring ungas uppväxt för perioden 2017 – 2019. Erbjudandet omfattar bland annat en samordning av den kommande ungdomsenkäten LUPP, insatser för unga gällande trygghet, jämställdhet, hälsa, attraktivitet och delaktighet samt stöd i samband med dialogmöten med ungdomar.

Förvaltningen bedömer att dagens organisation med ungdomsråd, elevråd, gårdsråd och barnpanel behöver utvärderas. Med utgångspunkt från en sådan utvärdering kan därefter en modell för att förstärka elev- och ungdoms­demokratin i Mörbylånga kommun tas fram.

Kommunstyrelsen antar regionförbundets erbjudande om regional samverkan kring ungas uppväxt. Förvaltningen ges också i uppdrag att utvärdera dagens organisation för arbetet med elev- och ungdoms­demokratin.

Försäljning av mark för bostadsändamål och framtida expansion

Mörbylånga kommun säljer del av Björnhovda 25:2 till NCC Sverige AB för uppförande av ett 20-tal bostadsrätter samt en yta för kvartersmark.

Kommunen säljer även del av Björnhovda 25:375 till Ziwa Trading AB för framtida expansion. Marken ligger i anslutning till Ziwa Tradings befintliga fastighet och är planlagd som industrimark.

Fördelning av välfärdsmiljarder

Regeringen beslutade inför 2016 att ge tillskott till landets kommuner för att hantera den rådande flyktingsituationen med ett stort antal asylsökande samt minska trycket på den kommunala ekonomin. För 2016 fick Mörbylånga kommun 13,4 miljoner att använda till detta ändamål.

Inför 2017 har beslut om förnyat stöd fattats, då Mörbylånga kommun preliminärt får 12,5 miljoner. Förvaltningen har gjort ett förslag till hur en del av dessa pengar ska fördelas. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut

  • Detaljplan för del av Björnhovda 25:2 (7-9-skola)
Sidan uppdaterad 7 februari 2017 Kommentera sidan