Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 4 april

Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 4 april

Ett medborgarförslag om en hinderbana i Mörbylånga och ett godkännande av nyetablerad friskola. Det var några av de ärenden som kommunstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde.

Stort plusresultat 2015

Mörbylånga kommun redovisar ett överskott på 17,4 miljoner kronor för 2015.

– Det är det bästa resultatet på åtminstone de senaste 20 åren. Detta är mycket glädjande och visar att kommunen står rustade inför kommande utmaningar, säger Rickard Brivald, ekonomichef.

I förhållande till skatteintäkter och statsbidrag motsvarar detta överskott en nivå på 2,3 %, vilket är långt över kommunens finansiella mål på 1 %. Överskottet beror till stor del på mycket låga räntekostnader, på återbetalning av AFA-medel, på god utdelning på kommunens placeringar i Kalmar läns pensionskapitalförvaltning, men också på att de flesta verksamheterna håller budget.

I slutet av 2015 fick kommunen ett tillskott av regeringen på 13,4 miljoner kronor, baserat på att kommunen tagit emot många flyktingar under året. Av dessa pengar är det endast 1 miljon kronor som har skjutits till resultatet för 2015, resten tillförs 2016.

Under året slogs målet för befolkningstillväxten med råge, när kommunen ökade med 171 personer, vilket är den största ökningen på flera år. Samtidigt arbetar kommunen och Mörbylånga bostads AB med att möta behovet av boende. Kommunen investerade 110 miljoner kronor i bland annat en överföringsledning för vatten och avlopp till östra sidan, utbyggnationer av VA, färdigställande av Smaragdskolan och vattenverk i Triberga.

Övriga beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 april 2016

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/ Pressinformation publiceras även på www.morbylanga.se/press

Bygg ut badbryggan i Kalvhagen – svar på medborgarförslag

Förslagsställaren vill att kommunen bygger ut badplatsen Kalvhagen i södra delen av Mörbylånga samhälle med två stycken 5-6 meter långa tvärgående armar. Kommunstyrelsen hänvisar till den översyn av kommunens frilufsbad som pågår, som får visa vilka investeringar som ska göras.

Hinderbana i Mörbylånga – svar på medborgarförslag

En 12-årig kommunmedborgare vill att kommunen anlägger en hinderbana i anslutning till motionsspåret i Mörbylånga. Hinderbanan skulle bli ett bra komplement till naturgymmet och locka fler till att träna, menar 12-åringen. Kommunstyrelsen godkänner förslaget, vilket innebär att fyra träningsstationer kommer att byggas.

Nya lekredskap på Alunskolans skolgård – svar på medborgarförslag

Förslagsställaren föreslår att kommunen utrustar Alunskolans skolgård med en större klätterställning. Kommunstyrelsen hänvisar till handlingsplanen "Projekt utemiljö", där det framgår att Alunskolans utemiljö kommer att ses över under våren.

Godkännande av nyetablering av friskola

Etableringen av friskolan Östra skolan har inga negativa konsekvenser för kommunen. Det menar kommunstyrelsen i ett yttrande till Skolinspektionen angående CIS Kalmar AB:s ansökan om nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Färjestaden.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Slutbetänkande för näringslivsstrategi

Näringslivsberedningen har tagit fram ett slutbetänkande och förslag till näringslivsstrategi, som kommunstyrelsen godkänner med tillägget att kommunen ska ha en uppsökande verksamhet riktad till alla företag i kommunen.

Underhåll till fastigheter

Kommunstyrelsen godkänner ett tilläggsanslag till Mörbylånga bostads AB på 5,1 miljoner kronor ur årets investeringsbudget. Pengarna ska användas till underhåll av fyra byggnader som är i extra stort behov av underhåll som ordinarie medel inte täcker.

Nybyggnation av lägenheter

Mörbylånga bostads AB vill totalt bygga 40 nya lägenheter på Preemtomten i Färjestaden, Onkel Sams väg i Färjestaden och i Norra viken i Mörbylånga. Byggnationskostnaden uppskattas till cirka 55 miljoner kronor. Byggstart planeras till våren/sommaren 2016 och lägenheterna ska stå färdiga under nästa år. I enlighet med ägardirektivet godkänner kommunstyrelsen att bostadsbolaget fattar investeringsbeslutet.

Policy för väg- och gatubelysning i Mörbylånga kommun

Arbetet med de ansökningar som kommer in gällande väg- och gatubelysning ska underlättas och hanteras likvärdigt. Det är syftet med den policy som tagits fram och som ska öka tryggheten och säkerheten för medborgarna. Detta genom att bland annat prioritera busshållplatser och platser där personer med funktionsnedsättning vistas. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn.

Policy för integrationsarbete

Alla har rätt att få ta del av samhällets utbud av utbildning, arbete, kultur och fritid. Inga begränsningar ska finnas oavsett etniskt ursprung och kulturell och religiös bakgrund. Alla människor är en tillgång. Det står i kommunens framtagna policy för integrationsarbete, som gäller alla som bor i Mörbylånga kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policyn.

Medborgarförslag till kommunfullmäktige för beslut

  • Utbyggnad av säkra gång- och cykelvägar i Färjestaden
  • Cykelväg från Algutsrum till Färjestaden

Motioner till kommunfullmäktige för beslut

  • Gång- och cykelväg från Algutsrum till Färjestaden via Björnhovda 
  • Världsarvsmuseum, kulturhus och nytt bibliotek i Färjestaden
  • Avtal och regelverk för kommunal samverkan
  • Installation av solpaneler på taket till nya F6-skolan i Färjestaden
  • Tillsättande av beredning för översyn och tillskapande av tillväxt och inflyttning på södra Öland
  • Utredning av fria resor med kollektivtrafiken för skolbarnen i Mörbylånga kommun
  • Utredning av fri kollektivtrafik för barn och ungdomar i Mörbylånga kommun
  • Kvalitetssäkra mottagandet av asylsökande och nyanlända till kommunen
Sidan uppdaterad 5 april 2016 Kommentera sidan