Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 1 mars

Beslut i korthet från kommunstyrelsen, 1 mars

Kommunstyrelsen har godkänt försäljning av flera fastigheter i Björnhovda till BoKlok Mark och Exploatering AB. Här kan du läsa mer om detta och om övriga beslut.

Här presenterar vi ett urval av de beslut som togs av kommunstyrelsen. När protokollet är justerat publiceras det på www.morbylanga.se/Protokoll-2016/

Försäljning av mark för nya bostäder i Färjestaden

Kommunstyrelsen har godkänt försäljning av flera fastigheter i Björnhovda till BoKlok Mark och Exploatering AB. Försäljningen gäller mark där det möjliggörs byggande av 70-90 boendeenheter, 50-60 bostadsrättslägenheter och 20-30 radhus. Områdenas storlek är totalt cirka 20 000 kvadratmeter. Efterfrågan på boende i Färjestaden är stor, vilket är positivt för kommunen. Det finns villatomter ute till försäljning, men det finns ett behov av fler lägenheter och radhus.

– Vi är glada över avtalen med BoKlok. Det här gynnar både de som vill flytta till kommunen och de villaägare som vill byta till ett mindre och mer lättskött boende. Intresset för de BoKlok-lägenheter som just nu håller på att byggas vid Äppelvägen, och där det är inflyttning i mars, har varit väldigt stort, säger Bengt Johansson, mark- och exploateringschef.

Detaljplaner över områdena ska nu tas fram, något som tar minst ett år. När detaljplanerna vunnit laga kraft kan försäljningen starta. Om allt går som beräknat börjar den första etappen att byggas om cirka ett och ett halvt till två år. Byggnationen bedöms göras i flera etapper beroende på intresset för bostäderna, och beräknas vara färdig om cirka fem år.

Övriga beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 1 mars 2016

Tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten – svar på medborgarförslag

I medborgarförslaget föreslås en plats för tömning av gråvatten och påfyllning av färskvatten för husbilar, förslagsvis vid avloppsreningsverken eller återvinningscentralerna. Kommunstyrelsen avslår förslaget då det för tillfället inte finns någon bra plats ur miljö- och sanitetssynpunkt, där boende inte skulle störas av lukt eller trafik. Påfyllnad av färskvatten måste vara geografiskt avskilt från spillvattnet. Däremot pågår en sammanställning via Ölands kommunalförbund över vilka ställplatser som finns i båda Ölandskommunerna och vilken service de kan erbjuda. Kommunen kommer också att se över möjligheten till tömning av gråvatten i Färjestadsområdet.

Rastgårdar för hundar – svar på medborgarförslag

I två medborgarförslag föreslås det att en rastgård för hundar uppförs i Färjestaden. Kommunstyrelsen hänvisar till att kommunen ska sammankalla till ett möte för hundägare om en hundrastgård i Färjestaden. I ett av medborgarförslagen föreslås det också att fler hundlatriner sätts upp på orten, ett förslag som går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten till hundlatriner. Förslag på placering lämnas eller mejlas till kommunens servicecenter på servicecenter@morbylanga.se.

Företagshotell för arbetsfordon – svar på medborgarförslag

Kommunen bör medverka till att uppföra ett företagshotell för placering av arbetsfordon under tak. Det föreslår en medborgare i kommunen som tycker det är svårt att hitta utrymmen för sitt arbetsfordon. Kommunstyrelsen svarar att kommunen inte kan bekosta en sådan verksamhet som bör genomföras av privata aktörer. Kommunen kan vägleda och hjälpa till med att hitta kommunal mark till försäljning. Mörbylånga fastighets AB ska titta på om de kan göra något i frågan.

Trottoar längs Järnvägsgatan – svar på medborgarförslag

Anlägg en trottoar längs med hela Järnvägsgatan i Färjestaden, föreslår en boende i området. Anledningen är att hastighetsbegränsningen inte hålls av bilister, då vägen är för bred samtidigt som det rör sig många fotgängare vid vägen. Kommunstyrelsen hänvisar till att kommunen under 2017 ska färdigställa en gång- och cykelväg längs den aktuella gatan.

Ferieanställning för ensamkommande barn

Ett villkor för att ensamkommande barn och ungdomar ska få ersättning av kommunen är att de gör en nio veckor ferieanställning under sommaren, något kommunen har förmedlat sedan 2013. Nu föreslår barn– och ungdomsutskottet att anställningstiden ska vara mer flexibel, mellan fyra till nio veckor. De vill också att kurser och utbildning ska ingå som en del av anställningen, att idéburna organisationer ska kunna ta emot ungdomarna, att kommunen tar fram en ersättningsmodell för handledare och att ungdomar i asylprocess erbjuds sysselsättning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget.

Ärende som ska vidare till kommunfullmäktige för beslut:

Beredning för medborgardialog mot nyinflyttade

Elisabeth Cima Kvarneke (V) och Anders Wassbäck (V) föreslår att en beredning tillsätts för att arbeta med direkt dialog gentemot nyinflyttade i kommunen. Kommunstyrelsen avslår förslaget och hänvisar till att medborgardialoger av olika slag pågår i stor omfattning. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla informationen till nyinflyttade.

Riktlinjer för klagomålshantering

Kommunledningsutskottet har reviderat M-verksamhetens riktlinjer för hantering av klagomål och synpunkter och föreslår att riktlinjerna antas för all kommunal verksamhet. På kommunens webbplats finns information om klagomålshanteringen och blankett som kan skickas in vid klagomål. Kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna.

Sidan uppdaterad 1 mars 2016 Kommentera sidan