Du är här: Start/Kommun & Politik/Press- och informationsmaterial/Pressmeddelanden/Barn- och ungdomsverksamhetens budget för 2017

Barn- och ungdomsverksamhetens budget för 2017

Barn- och ungdomsverksamheten har i förslaget till budget för 2017 fått en utökad ram på 2 miljoner kronor som delvis täcker de ökade kostnader som barn/elevökningen medför. Den del som inte ersätts är 6 miljoner kronor. Effekten av detta blir en snittminskning av resurser per barn/elev med 2 procent, inte 10 procent som framförts i olika medier de senaste dagarna. Verksamhets­områdes­chefens förslag är att sprida konsekvenserna till alla verksamheter (förskola, förskoleklass, skola och fritids), både kommunala och fristående enheter.

Förslaget till nytt resursfördelnings­system innebär att 5 procent av budgeten (15 miljoner av totalt 295 miljoner) fördelas utifrån barnens och elevernas förutsättningar att klara skolans kunskapskrav och mål. Beroende på enheternas förutsättningar får detta olika konsekvenser. Vissa enheter får mer pengar 2017 än 2016 och vissa får mindre.

– För de kommunala verksamheterna innebär detta viss omflyttning av personal. Vår ambition är att behålla personaltätheten i de verksamheter där vi är berättigade statsbidrag. Vi kommer fokusera på att höja kvaliteten trots effektiviseringarna, säger Ann Willsund, sektionschef för de mjuka verksam­heterna.

Den huvudsakliga orsaken till att verksamheten föreslås få mindre resurser 2017 är ett minskat skatteunderlag. Budgeten antas av kommunfullmäktige den 29 november.

Sidan uppdaterad 28 november 2016 Kommentera sidan