Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet ska fungera som en informationskanal mellan kommunen och organisationerna i frågor av allmän betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Rådets ledamöter ska se till att kommunstyrelsen informeras om organisationernas synpunkter och önskemål och att de beaktas i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen ska avsätta tillräcklig tid för rapportering från rådet.

Rådet ska:

  • årligen dela ut ett tillgänglighetspris till person, arbetsplats, förening, företag eller organisation som utför eller har utfört insatser för ökad tillgänglighet i kommunen.
  • hållas underrättade om arbetet med revidering av kommunens tillgänglighetsplan

Sammansättning 2015-2018

Rådet består av tre ledamöter samt en representant från varje lokal organisation för personer med funktionsnedsättning som är verksam i kommunen. De tre ledamöterna utses av kommunstyrelsen och ska i rådet företräda kommunstyrelsen och därigenom de beslut som styrelsen fattar. Respektive organisation utser vardera en representant.

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

Elisabeth Cima Kvarneke (V), ordförande
Gunilla Karlsson (C), vice ordförande
Jeanette Lindh (KD)

FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Ledamot: Hans Nordmark

HLR - Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Ledamot: Melvin Selander

DHR - De handikappades riksförbund

Ledamot: Paula Niemelä

Reumatikerföreningen Öland

Ledamot: Kate Jogmark
Ersättare: Britt-Marie Idensjö

SRF - Synskadades riksförbund

Vakant

RBU - Rörelsehindrade barn och ungdomar

Vakant

NHR - Neurologiskt handikappades riksförbund

www.nhr.se/lokalforeningar/kalmar-lan/

Riksförbundet för trafik- och polioskadade

Ledamot: Inger Johansson

Hjärnkraft

Ledamot: Birgitta Rolfsdotter

RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa

www.rsmh.se/

BCF - Bröstcancerföreningen

Ledamot: Ingbritt Karlsson
Ersättare: Ann Edvardsson

VIS - (Vuxendöva i Sverige) + Anhörigföreningen

Ledamot: Christer Andersson
Ersättare: Tommy Strand

Sidan uppdaterad 3 december 2018 Kommentera sidan