Folkhälsorådet

Folkhälsorådet har till uppgift att verka för goda levnadsförhållanden på lika villkor för hela befolkningen.

Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med landstinget, regionala myndigheter, näringslivet och andra lokala organisationer i frågor av betydelse för kommunmedlemmarnas levnadsförhållanden.

Rådet ska arbeta inom folkhälsans målområden.

Rådet ska:

  • samordna folkhälsoarbetet
  • minst en gång per mandatperiod sammanställa ett folkhälsobokslut
  • vara förtroget med hur kommuninvånarnas levnadsförhållanden utvecklas
  • för varje mandatperiod upprätta en folkhälsoplan som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • årligen upprätta en verksamhetsberättelse
  • hålla sig underrättat om nationella och regionala förändringar av betydelse för folkhälsoarbetet
  • ta initiativ till och verka för informationsspridning till olika målgrupper

Sammansättning 2015-2018

Folkhälsorådet består av tre ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. Ordförande utses av kommunstyrelsen.

Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen

Eva Folkesdotter Paradis (M), ordförande
Jeanette Lindh (KD), vice ordförande
Kristina Sjöström (S), ledamot

Sidan uppdaterad 29 september 2016 Kommentera sidan