Kommunkansli

Charlotta Rasmusson

Verksamhetsområdeschef verksamhetsstöd / Administrativ chef / Ställföreträdande kommundirektör
charlotta.rasmusson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 54


Beredning och utredning

Arbetsuppgifterna innebär att bereda ärenden genom att ta fram beslutsunderlag men också att svara på medborgarförslag och motioner samt att ta fram, utveckla och följa upp styrande dokument.

Jonas Jansson

Jonas.Jansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 25

Ulf Gustavsson

Ulf.Gustavsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 57


Kommunsekreterare

Ansvarar för att kallelser och beslutsunderlag förbereds och skickas till ledamöterna inför sammanträde med utskott, nämnd och kommunfullmäktige. Kommunsekreteraren ansvarar även för bland annat ärendeberedning, kvalitetssäkring av beslutsunderlag och för protokoll vid sammanträden samt ansvarar för expediering av det justerade protokollet.

Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden
Ann-Charlotte Karlsson

Ann-Charlotte.Karlsson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 16

Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden 
Cecilia Widén

Cecilia.Widen@morbylanga.se
Tfn: 0485-471 98

Kultur och fritidsnämnden, Socialnämnden och Valnämnden
Åsa Strömberg

Asa.Stromberg@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 05


Registrator

Arbetar bland annat med diarieföring, expediering av handlingar, arkivering av bevarandehandlingar liksom utlämnande av allmänna handlingar och bedömning av sekretess samt posthantering.

Carina Björk

Carina.Bjork@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 17

Gunilla Johansson

Gunilla.Johansson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 88

Ingegerd Kristoffersson

Ingegerd.Kristoffersson@morbylanga.se
Tfn: 0485-470 19

Sidan uppdaterad 29 april 2019 Kommentera sidan