Överklaga beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller ekonomiskt bistånd, kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Om du inte är nöjd med ett myndighetsbeslut som kommunen har fattat och som gäller dig, kan du överklaga beslutet. När du får ett sådant beslut ska det finnas en besvärshänvisning med beslutet, det vill säga uppgift om vart du ska vända dig för att klaga på beslutet.

I besvärshänvisningen finns också uppgifter om vad en överklagan ska innehålla och när den senast måste ha kommit in till myndigheten. Du måste alltid överklaga skriftligt, men du behöver inte skriva på ett formellt eller högtidligt sätt.

Överklagan skickas till:

Mörbylånga kommun
386 80 Mörbylånga

Sidan granskad 7 maj 2019 Kommentera sidan