Till innehåll på sidan
Träklubba för att fatta beslut i församlingen
Kommun och politik

Kallelse till extra bolagsstämma i Ölands Besöksnäring AB

Du inbjuds att delta på bolagsstämman för Ölands Besöksnärings AB, fredagen den 22 mars, kl 10.00. Deltagande sker digitalt.

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.

Anmäl ditt deltagande genom att skicka ett mail till kommun@morbylanga.se senast den 21 mars.

Välkommen!

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av styrelse
 8. Val av styrelseordförande
 9. Val av revisionsbolag
 10. Beslut om bolagsordning
 11. Fastställande av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och ersättare
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Kallelse bolagsstämma 240322

Bolagsordning för Ölands Besöksnäring AB

Senast uppdaterad: 2024-03-07 Publicerad: 2024-03-07
Gå till topp