Du är här: Start/Bygga, Bo & Miljö/Översiktsplan och detaljplaner/Översiktsplan /Kulturmiljöinventering Mörbylånga

Kulturmiljöinventering Mörbylånga

Kulturmiljöinventeringen av Mörbylånga samhälle är ett kunskapsunderlag som identifierar och lyfter fram kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer i Mörbylånga. Kulturmiljöinventeringen kan särskilt vara av intresse för dig som äger en fastighet i Mörbylånga och vill utveckla din boendemiljö.

Mörbylångas historik och karaktärsområden

Inventeringen inleds med en historisk beskrivning av Mörbylånga samhälle, ifrån den tidigaste bosättningen i Mörbylångadalen under järnåldern fram till dagens samhälle.
Därefter beskrivs Mörbylångas delområden som har vuxit fram under olika tider. Delområdena speglar både tidens stadsplaneringsideal, arkitektoniska smak, tekniska utveckling och samhällets ändrade behov. Eftersom årsringarna har olika karaktärer kallas de för karaktärs-områden. En karta över de olika
karaktärsområdena visas på sida 12.

Bebyggelseinventering

I den andra delen har enskilda byggnaders kulturhistoriska värde inventerats. Järnvägens avveckling vid 1960-talets början utgör tidsgränsen för bedömning av enskilda byggnader.

Byggnaderna är sorterade i tre olika klasser baserat på hur höga kulturvärden byggnaderna besitter. Färgkodningen är baserad på gängse modell för kulturmiljöinventeringar i Sverige. Blå klass innebär särskilt högt värde, grön klass innebär högt värde och gul klass innebär värdefull. På sida 83-84 finns en karta över inventerade byggnader. På sida 85 och framåt beskrivs byggnaderna i fastighetsordning. 

Ett tips är att söka efter adress eller fastighetsbeteckning för att få mer information om en speciell byggnad. För att få reda på mer om principer vid ändring av byggnader hänvisas till avsnittet om karaktärsområden i del ett. Vid varje karaktärsområde beskrivs riktlinjer och förhållningssätt som kan vara bra att känna till vid ändring av byggnaders utformning eller vid ändring av fastighetens trädgård. 

Sidan uppdaterad 29 april 2020 Kommentera sidan