Detaljplan för Vickleby 1:27 m.fl.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Vickleby 1:27 ändra ändamål från Allmänt till Bostadsändamål samt möjliggöra ändringen av markanvändningen på del av Stora Vickleby 3:14 från park till användningen av kvartersmark. Vidare är avsikten att förlänga planens aktualitet varför detaljplanen föreslår att på Vickleby 1:27 ska handel, kontor, parkering, kultur och skola tillåtas. Planändringen behandlar också särskilda frågor rörande parkerings- och infartsförhållanden. Planen säkrar utfarten och parkeringsmöjligheter för Vickleby 1:31 samt ger denna byggrätt för komplementbyggnader.

Behovsbedömning

En checklista för miljöbedömning, daterad 2013-01-22 reviderad 2013-06-25 har upprättats och bifogas planförslaget. Enligt beslut daterat 2013-09-24 bedöms inte planens genomförande medföra en betydande miljöpåverkan varför en MKB inte behöver upprättas.

Planskede

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 2017-09-26.

Sidan uppdaterad 3 oktober 2017 Kommentera sidan