Samråd - Detaljplan för Strandskogen 10:6 10:7 m.fl.

Syftet med planen är att tillskapa attraktiva bostadstomter för permanentboende som är anpassade till såväl kringliggande bebyggelse som natur.

Planens syfte och läge

Syftet med planen är att tillskapa attraktiva bostadstomter för permanentboende som är anpassade till såväl kringliggande bebyggelse som natur. Planområdet ligger ca 1 km söder om Glömminge väster om väg 136. Området omfattar ca 9 hektar.

Behovsbedömning

Mörbylånga kommuns bedömning 2008-09-19 visar att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms nödvändig.

Följande utredningar ska utföras och beskrivas:

  • Vägutredning
  • Utredning angående planens konsekvenser gällande rödlistade arterna inom planområdet
  • Fördjupad konsekvensanalys med hänsyn till hälsoaspekten och vattenresursfrågan för Strandskogen vattentäkt
  • Arkeologisk utredning och undersökning.

I MKB bedöms generellt inte finnas hinder för att området exploateras.

Sidan uppdaterad 10 juli 2017 Kommentera sidan